Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-48

RK-05-2007-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-05-2007-48
NázevPředfinancování projektů kraje
Zpracoval K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj je ve spolupráci s 11 středními školami (dále jen "partnerské školy") realizátorem projektů Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání (dále jen "AŠPV") a Adaptabilní školy - další vzdělávání (dále jen "AŠDV"). Projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropského sociálního fondu (75%) a státního rozpočtu ČR (25%). Na předfinancování projektů obdržel kraj od MŠMT zálohy ve výši 25% rozpočtů celkových uznatelných výdajů. Z důvodu vyčerpání podstatné části této zálohy nebude na zvláštních účtech projektů dočasně po dobu administrace žádostí o platbu na MŠMT dostatek prostředků k realizaci aktivit projektů. Garant projektů upozornil na tuto situaci partnerské školy a vyzval je k omezení projektových aktivit na nezbytný rozsah. V současné době připravuje oddělení koncepce vzdělávání žádosti o platbu a v nejbližší době je odešle na MŠMT. Dle informací z MŠMT trvá vzhledem k počtu žádostí jejich administrace až 3 měsíce. Rozpočet celkových uznatelných výdajů činí pro projekt AŠPV 9,5 mil. Kč a pro projekt AŠDV 9,8 mil. Kč, z toho žádáme o proplacení vynaložených výdajů ve výši 2,2 mil. Kč na projekt AŠPV a 1,5 mil. Kč na AŠDV.
Návrh řešení Garant projektů navrhuje poskytnout z prostředků kraje po dobu administrace žádostí o platbu prostředky na dočasné předfinancování aktivit projektů na partnerských školách. (V souladu s partnerskými smlouvami žádají partnerské školy o proplácení vynaložených nákladů po třech měsících, resp. po vyčerpání prostředků, které jim byly poskytnuty na základě skutečně vynaložených výdajů za předchozí období.) S ohledem na odlišný průběh čerpání navrhuje garant projektu převést na zvláštní účty projektů prostředky z Fondu strategických rezerv, a to pro projekt AŠDV maximálně do výše 0,5 mil. Kč, a pro projekt AŠPV maximálně do výše 1 mil. Kč. Prostředky budou převáděny postupně na základě účetních dokladů předložených partnery a garantem projektů. Po proplacení dosud vynaložených výdajů z MŠMT budou tyto prostředky vráceny ze zvláštních účtů projektů zpět na účet kraje. Předfinancování krajem umožní pokračovat v plnohodnotné realizaci aktivit dle harmonogramů projektů.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s postupným převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty kraje za účelem předfinancování projektů Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání a Adaptabilní školy - další vzdělávání s tím, že po proplacení dosud vynaložených výdajů z MŠMT budou tyto finanční prostředky vráceny do Fondu strategických rezerv.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
- převést finanční prostředky do výše 500 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje č. 4200070060/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
- převést finanční prostředky do výše 1 000 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje č. 4200070044/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
- převést finanční prostředky do výše 500 000,- Kč ze zvláštního účtu kraje č. 4200070060/6800 do Fondu strategických rezerv za účelem vrácení prostředků poskytnutých na předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání; finanční prostředky budou převedeny po uhrazení uznatelných výdajů projektu z MŠMT;
- převést finanční prostředky do výše 1 000 000,- Kč ze zvláštního účtu kraje č. 4200070044/6800 do Fondu strategických rezerv za účelem vrácení prostředků poskytnutých na předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání; finanční prostředky budou převedeny po uhrazení uznatelných výdajů projektu z MŠMT.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz