Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-43

RK-05-2007-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-05-2007-43
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2007 č.j. 29 472/2007-50 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) dotaci pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava ve výši 286 353 Kč. Jedná se o účelovou dotaci na 1. čtvrtletí 2007 pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě. Dotace lze použít na sportovní přípravu sportovců - kmenových žáků gymnázia (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, vybavení sportovními potřebami) a na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů (např. mzdové náklady, povinné odvody, cestovné, víza).
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci na sportovní gymnázia ve výši 286 353 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě o částku 286 353 Kč dle materiálu RK-05-2007-43;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 1. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 286 353 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR pro sportovní gymnázia ve výši 286 353 Kč určenou pro Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 na sportovní přípravu sportovců - kmenových žáků gymnázia a na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 o částku 286 353 Kč dle materiálu RK-05-2007-43;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 1. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 286 353 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz