Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2016 - 07.06.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
03Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
04SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČENÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU REGISTRU SMLUV
05Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2015
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
07Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
08Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského
10Informace o cestě členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti Ukrajiny a uzavření smlouvy o výpůjčce
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
12Posouzení požadavku na poskytnutí příspěvku 500 tis. Kč nebo jeho části zdrojově krytého z příspěvku na výkon státní správy
13Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
14Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
15Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
17Návrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
18Stavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
19Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
20Předání pozemků v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
21Koupě pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
22Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
23Smlouva zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku
24Darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
25Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
27Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Křižanov
28Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
29Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
30Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
31Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
32Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Horní Kosov
33Koupě nemovitostí pro akci Transformace Domova Háj I.
34Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
35Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Pardubickým krajem na území Kraje Vysočina
36FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Bezpečná silnice 2016
37Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury
38Příprava projektu II/360 Třebíč - Střítež k předložení do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
39Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
40Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
41Veřejná zakázka na služby: II/347 Čejov - Humpolec, PD
42Veřejná zakázka na služby: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD
43Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Samonavíjecí reflexní pásky
44Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-07-2016, komunikace
45Informace o postupu prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice
46Dohoda o převodu práv a povinností z investorství
47Informace o podkladech ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
48Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
50FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
51Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
52Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
53Rozhodnutí o žádostech o zařazení Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
54Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
55Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
59Návrh na úpravu čerpání fondu investic Základní školy a Praktická školy Chotěboř na rok 2016
60Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí
61Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
62Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod na rok 2016
63Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč
64Poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
65Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
67Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
68Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
69Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Pokračování projektu Postav si svoje auto
70Projekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
71Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
72Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
73Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
74Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
75Teritoriální pakt zaměstnanosti
76Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
77Profil Kraje Vysočina - červen 2016
78Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
79Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
79upr1Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
80Podání žádosti projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
81Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - smlouva o partnerství
82Prodej nemovitého majetku v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
83Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/6023 Olešná - průtah
84Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz