Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-70

RK-20-2016-70.doc  RK-20-2016-70pr01.pdf
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-20-2016-70
NázevProjekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
Zpracoval I. Fryšová, L. Matoušková, M. Molák, S. Lemperová, P. Holý, E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení realizace projektu SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (dále jen projekt ) v rámci výzvy č. 02_15_004 prioritní osy PO2 (Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj), investiční priority IP 1 (Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovně dosaženého vzdělání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020 (dále jen OP VVV ), a o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.
V roce 2014 byla ve spolupráci MŠMT ČR/Řídícího orgánu OP VVV, konsorcia společností Berman Group a RPIC-ViP s.r.o. a zástupců jednotlivých krajů zahájena příprava nastavení výzvy Smart Akcelerátor jako systémového nástroje pro podporu rozvoje inovačního prostředí v jednotlivých krajích České republiky a podporu rozvoje lidských zdrojů pro implementaci Národní a výzkumné inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen RIS3 ).
Rada Kraje Vysočina byla o přípravě nástroje Smart Akcelerátor informována na svém jednání dne 19. 5. 2015 a usnesením č. 0890/16/2015/RK uložila odboru regionálního rozvoje spolupracovat s MŠMT ČR na přípravě projektu ( Rada kraje bere na vědomí informace o nástroji SMART Akcelerátor; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na přípravě projektu do výzvy SMART AKCELERÁTOR v rámci PO2 OP VVV. ).
Výzvu Smart Akcelerátor vyhlásil Řídící orgán OP VVV dne 15. 7. 2015. Cílem je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí s využitím RIS3 strategie, případně její relevantní krajské přílohy. Dle podmínek výzvy musí být v rámci projektu povinně realizovány aktivity Řízení projektu , Základní tým , Vzdělávání a Mapování , volitelně lze zařadit aktivity Twinning , Asistence , Pilotní ověřování a Propagace . Dobu realizace projektu výzva stanovuje na min. 34 měsíců a max. 42 měsíců, s celkovou výší způsobilých nákladů v rozmezí 5 - 80 mil. Kč. Žádosti o podporu lze předkládat průběžně do 30. 6. 2016, případně do vyčerpání alokace. Výhledově v roce 2019 se předpokládá vyhlášení další, navazující výzvy.
Předkládaný projekt si klade za cíl posílit inovační výkonnost Kraje Vysočina, zlepšit rámcové podmínky pro vyvážený rozvoj inovačního prostředí, výzkumu a vývoje na území regionu s využitím Regionální inovační strategie Kraje Vysočina ( RIS ) a krajské přílohy RIS3 a systematicky podporovat a rozvíjet otevřenou a strukturovanou spolupráci mezi veřejným, podnikatelským a akademickým sektorem. Projekt podpoří přípravu a nastavení vhodných nástrojů a strategických intervencí k posílení inovačního potenciálu kraje tak, aby inovační potenciál mohl být využit jako jeden z hlavních zdrojů konkurenceschopnosti kraje v celorepublikovém i mezinárodním měřítku. Bližší popis projektu a plánovaných klíčových aktivit je uveden ve fiši projektu, která je obsahem materiálu RK-20-2016-70, př. 1.
Doba realizace projektu je plánována na 34 měsíců se zahájením k 1. 1. 2017, s celkovým rozpočtem ve výši max. 5 200 000 Kč. Z celkových uznatelných nákladů projektu činí podíl dotace 85 %. Finanční účast Kraje Vysočina se předpokládá v rozsahu předfinancování aktivit projektu a dále v rozsahu zajištění spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů.
S ohledem na výchozí pozici a současný stav inovačního prostředí v Kraji Vysočina, které jsou podrobně popsány mj. v analytické části krajské přílohy RIS3, jsou do projektu zařazeny pouze povinné aktivity v souladu s podmínkami výzvy. Očekávaným přínosem pro Kraj Vysočina je posílení institucionální a personální kapacity kraje pro implementaci RIS3 strategie, resp. její krajské přílohy, jako základní předpoklad pro rozvíjení a stabilizaci dalších činností v této oblasti. V rámci realizace projektu budou doprovázeny strategické intervence, mezi které patří v oblasti Dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro výrobu a inovace Kraje Vysočina dvě intervence a to Spolupráce firem a škol pro zajištění kvalitních lidských zdrojů relevantních pro trh práce a Vím, co chci . V oblasti Infrastruktura ICT to bude intervence Rozvoj sítí nové generace - NGA .
Aktivity a výstupy projektu současně přispějí k naplňování cílů národní RIS3 strategie, jejíž příprava a implementace je tzv. ex-ante kondicionalitou - předběžnou podmínkou Evropské komise pro to, aby subjekty z České republiky mohly v programovém období 2014 - 2020 na oblast výzkumu, vývoje a inovací ( VVI ) čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů. Jedná se tedy o nutnou předběžnou podmínku ve smyslu usnesení vlády č. 182 z roku 2014 relevantní pro operační programy OP VVV v gesci MŠMT ČR, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( OP PIK ) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a OP Praha - pól růstu ČR v gesci Magistrátu hl. m. Prahy.
V podmínkách Kraje Vysočina, kde jsou aktivity VVI a související investice soustředěny převážně do soukromého sektoru, mají zásadní úlohu při implementaci RIS3 a v rozvoji inovačního prostředí v regionu firmy. Soulad s národní RIS3, resp. její krajskou přílohou je tak klíčovým a nezastupitelným předpokladem pro to, aby firmy mohly žádat o podporu svých rozvojových aktivit v oblasti VVI, a to zejména v rámci OP PIK, specifických cílů 1.1 (zvýšení inovační výkonnosti podniků), 1.2 (zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích) a 2.1 (zvýšení konkurenceschopnosti začínajících a rozvojových malých a středních podniků).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o realizaci projektu SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2016-70, př. 1 v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu, uložit Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a předložit její znění ke schválení radě kraje a doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 5 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
Projektová žádost včetně příloh bude podepsána a podána elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS2014+.
StanoviskaOdbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018. Celkový rozpočet projektu se předpokládá ve výši cca 5 200 tis. Kč, z toho samotné spolufinancování by mělo být ve výši cca 780 tis. Kč.
Grémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o realizaci projektu SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2016-70, př. 1 v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu;
ukládá
odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a předložit její znění ke schválení radě kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 5 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz