Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-18

RK-20-2016-18.doc  RK-20-2016-18pr01.doc  RK-20-2016-18pr01a.zip  RK-20-2016-18pr02.doc  RK-20-2016-18pr03.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-20-2016-18
NázevStavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Kolář, Z. Berka, I. Schallnerová
Předkládá P. Kolář, L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení stavebního záměru nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, smlouvy o spolufinancování investice a úkony k majetkoprávnímu převodu pozemků a projednání smlouvy o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem.
Záměr výstavby budovy Krajské knihovny Vysočina je plánován v lokalitě Ostrov , na pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod a částečně i na pozemcích jiného vlastníka (některé inženýrské sítě). Rada kraje usnesením 1604/26/2015/RK rozhodla
* podat žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod spočívající ve změně funkčního využití plochy P39 nebo její části a popřípadě části plochy Z109 na nové využití - občanská vybavenost pro umístění budovy Krajské knihovny Vysočiny;
* zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2015, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Kultura novou akci Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV.
OM na základě tohoto usnesení zahájil projektovou přípravu akce. V současné době je projektová dokumentace ve stupni DÚR před dokončením. Tato projektová dokumentace řeší budovu knihovny, navazující objekt parkovacích garáží, přístupovou komunikaci a nezbytné inženýrské sítě. Projektová dokumentace je řešena v úzké spolupráci s městem Havlíčkův Brod s ohledem na jeho zájmy v daném území (parkování), vlastnictví pozemků a další souvislosti. Stavební program obsahuje celkem 9 stavebních objektů s rozdělením investorství mezi kraj a město:

Investor Kraj
Stavební objekty
SO - 01 Knihovna
SO - 05 Přípojka elektro NN
SO - 06 STL přípojka plynu
SO - 07 Přípojka vody
SO - 08 Přípojka splaškové kanalizace
SO - 09 Dešťová kanalizace (50 %)
SO - 10 Přípojka datová/ROWANet

Investor Město
Stavební objekty
SO - 02 Parkovací dům
SO - 03 Komunikace
SO - 04 Veřejné osvětlení
SO - 09 Dešťová kanalizace (50 %)

Na základě této rozpracované PD předkládá OM radě kraje ke schválení Stavební záměr v materiálu RK-20-2016-18, př.1. Stavební záměr obsahuje předpokládané investiční a neinvestiční výdaje spojené s realizací včetně rozdělení na jednotlivé investory, popis získaných kapacit a možný harmonogram realizace.
Dále předkládá OM návrh smlouvy, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při financování přípravy a realizace investičního záměru definovaného v projektové dokumentaci ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV . Principem této smlouvy je ujednání, že město se bude podílet na investici kraje ve výši 1/3 vynaložených výdajů a naopak kraj se bude podílet na investici města ve výši 1/3 vynaložených výdajů, přičemž maximální saldo ve prospěch kraje bude 50 mil. Kč. Tento princip vychází ze zájmu města na realizaci nové budovy pro KKV přičemž KKV bude zajišťovat i funkci městské knihovny a naopak kraj pro budovu potřebuje zajistit platným předpisům odpovídající počet parkovacích míst.
Další nezbytný smluvní vztah, respektive úprava stávajícího je Smlouva o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem. Touto smlouvou by se nahrazovala současná Smlouva o poskytování dotace na zajištění funkce základní knihovny ze dne 31. 3. 2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 3. 2012, uzavřená mezi městem Havlíčkův Brod a Krajem Vysočina. Návrh smlouvy (viz materiál RK-20-2016-18, př. 3), zpracovaný odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu KrÚ, zohledňuje plánovanou výstavbu nové budovy KKV v Havlíčkově Brodě a zvýšení provozních výdajů souvisejících s rozšířením a modernizací objektu, který poskytne uživatelům KKV (jež tvoří zejména obyvatelé města a okresu Havlíčkův Brod) vyšší návštěvnický standard a umožní další zkvalitnění a rozšíření služeb pro veřejnost. Současně smlouva obsahuje návrh na slevu z městem poskytovaného finančního příspěvku po dobu dvaceti let, a to o 1/20 ročně z rozdílu mezi finančním podílem kraje na výstavbě parkovacích míst a finančním podílem města na výstavbě nové budovy Krajské knihovny Vysočiny.
OM dále navrhuje schválit úkony vedoucí k budoucímu získání pozemků pod budoucí novostavbou z vlastnictví města do vlastnictví kraje. Zástupci města při řadě jednání vyslovili vůli potřebné pozemky kraji darovat. Současně však vyslovili požadavek na bezúplatný převod pozemku z vlastnictví kraje do vlastnictví města. Jedná se o pozemek na ulici Kyjovská, který kraj nevyužívá a byl uvažován k prodeji. Zástupci kraje předběžně vyslovili vůli tento pozemek, resp. jeho část, městu převést, ale se současným převodem pozemní komunikace pro motorová vozidla a pozemní komunikace pro pěší, kanalizace a veřejného osvětlení včetně pozemků pod těmito komunikacemi. Jedná se o přístupovou komunikaci a inženýrské sítě k areálu Obchodní akademie a Hotelové školy. Kraj v minulosti prodal v tomto areálu bytový objekt a komunikace a inženýrské sítě jsou charakterem veřejnou infrastrukturou, která by měla být vlastněna městem a provozována příslušnými správci.
Návrh řešení Odbor majetkový a odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhují
* schválit stavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálu
RK-20-2016-18, př. 1 a 1a (grafická část stavebního záměru)
* doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu dle materiálu RK-20-2016-18, př. 2
* doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit záměr darovat Městu Havlíčkův Brod pozemky
* doporučit zastupitelstvu kraje požádat Město Havlíčkův Brod o bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod potřebných pro výstavbu budovy Krajské knihovny Vysočiny z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina

Vzhledem k tomu, že k návrhu Smlouvy o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem kraj dosud neobdržel stanovisko města Havlíčkův Brod, předkládá odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje variantní návrh usnesení, a to ve variantě A vzít uvedený smluvní návrh dle materiálu RK-20-2016-18, př. 3 na vědomí a uložit RNDr. Marii Kružíkové, radní kraje dojednat konečné znění návrhu smlouvy a předložit je Zastupitelstvu Kraje Vysočina na jednání v září 2016. Tento návrh reflektuje současný stav, kdy smlouva ještě není finálně odsouhlasena městem Havlíčkův Brod. Ve variantě B pak odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje doporučit zastupitelstvu rozhodnout schválit předložený návrh smlouvy dle materiálu
RK-20-2016-18, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálů RK-20-2016-18, př. 1 a RK-20-2016-18, př. 1a;
bere na vědomí
návrh Smlouvy o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem dle materiálu RK-20-2016-18, př. 3;
ukládá
RNDr. Marii Kružíkové, radní kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu dojednat konečné znění návrhu smlouvy a předložit je Zastupitelstvu Kraje Vysočina na jednání v září 2016;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* uzavřít Smlouvu dle materiálu RK-20-2016-18, př. 2;
* požádat Město Havlíčkův Brod o bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod potřebných pro výstavbu budovy Krajské knihovny Vysočiny z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
* vyhlásit záměr darovat Městu Havlíčkův Brod části pozemků par. č. 3051/1 a 3051/7, pozemků par. č. 3051/5, 3051/6, 3051/11, 3051/12, 3051/16, 3051/17, 3051/32, 3051/34, 3051/40, 3051/41, 3051/46 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3051/37 a 3051/38, vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod včetně pozemní komunikace pro motorová vozidla a chodníku pro pěší na těchto a dalších pozemcích se nacházejících (odbočka z ulice Kyjovská k areálu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a podél hřiště v areálu školy k polní cestě, kanalizace od areálu školy a bytového domu k ulici Kyjovská, veřejného osvětlení podél chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod přičemž darování bude vázáno na splnění následujících podmínek:
o bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje
o uzavření smlouvy o financování dle materiálu RK-20-2016-18, př. 2
o uzavření Smlouvy o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem.

Varianta B
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálů RK-20-2016-18, př. 1 a RK-20-2016-18, př. 1a;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* uzavřít Smlouvu dle materiálu RK-20-2016-18, př. 2 a Smlouvu o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem dle materiálu
RK-20-2016-18, př. 3;
* požádat Město Havlíčkův Brod o bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod potřebných pro výstavbu budovy Krajské knihovny Vysočiny z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
* vyhlásit záměr darovat Městu Havlíčkův Brod části pozemků par. č. 3051/1 a 3051/7, pozemků par. č. 3051/5, 3051/6, 3051/11, 3051/12, 3051/16, 3051/17, 3051/32, 3051/34, 3051/40, 3051/41, 3051/46 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3051/37 a 3051/38, vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod včetně pozemní komunikace pro motorová vozidla a chodníku pro pěší na těchto a dalších pozemcích se nacházejících (odbočka z ulice Kyjovská k areálu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a podél hřiště v areálu školy k polní cestě, kanalizace od areálu školy a bytového domu k ulici Kyjovská, veřejného osvětlení podél chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod přičemž darování bude vázáno na splnění následujících podmínek:
o bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje
o uzavření smlouvy o financování dle materiálu RK-20-2016-18, př. 2
o uzavření Smlouvy o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem.
Odpovědnost OM, OKPPCR
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz