Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-31

RK-20-2016-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-20-2016-31
NázevNávrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
Zpracoval E. Pausarová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce: Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura, umožňující zahájení projektové přípravy a následný výběr zhotovitele a realizaci.
V současné době se připravuje rekonstrukce hradu, akce s názvem Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic , která má být spolufinancovaná z IROP.
V rámci přípravných prací je nutné provést úpravu území v okolí hradu včetně odtěžení vzrostlé zeleně a zajistit dlouhodobé odlesnění nejbližšího okolí hradu, neboť kořenový systém stromů poškozuje skalní podloží a mohlo by dojít ke statickým poruchám objektu. V současné době je rozpočtována akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava střešních krytin a nátěrů (ORG 0001540020000), práce které byly v rámci této akce plánovány na letošní rok, jsou přesunuty do programu akce spolufinancované z IROP Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic a finanční krytí této akce nebude čerpáno. Tyto nečerpané finanční prostředky je možné použít na finanční krytí prací, které je vhodné provést mimo akci spolufinancovanou z IROP. Tyto práce by byly jednoznačně neuznatelným výdajem a není vhodné je realizovat jako součást akce spolufinancované z IROP.
Odbor majetkový nechá zpracovat posouzení stavu zeleně a na základě tohoto posouzení zajistí realizaci akce spolu se souvisejícími činnostmi.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout zařadit novou akci: Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura.
Finanční krytí této akce předpokládá odbor majetkový řešit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o zařazení nové akce.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: nemá k materiálu připomínky a souhlasí s navrženým usnesením. Výdaje na akci Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území nejsou v rámci připravovaného projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic , který bude předložen do výzvy č. 21 MUZEA (Integrovaný regionální operační program), způsobilé. Akci je tedy vhodné realizovat mimo uvedený projekt.
.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz