Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-53

RK-20-2016-53.doc  RK-20-2016-53pr01.xls  RK-20-2016-53pr02.doc  RK-20-2016-53pr03.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-20-2016-53
NázevRozhodnutí o žádostech o zařazení Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV průběhu července každého roku, podávají kraje na MPSV žádosti o dotace na provoz sociálních služeb pro své obyvatele na další rok. Přílohou žádosti musí být vždy pravidla pro poskytování vyrovnávací platby poskytovatelům sociálních služeb pro následující rok a střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, jehož aktualizace je spojena s rozhodováním o žádostech o zařazení sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb. Schválení těchto dokumentů a rozhodnutí je souhrnně předloženo v tomto materiálu.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina (dále Zásady ). Tento dokument stanovuje postup Kraje Vysočina při zařazování sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovené v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Sociální služby spadají do kategorie služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu. Od roku 2016 je možné tyto služby financovat z veřejných rozpočtů pouze, pokud budou držiteli pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu. Jedná se o podmínku, bez jejíhož splnění, nelze sociální službu z veřejných prostředků financovat. Zařazení sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je podmínkou vydání a platnosti pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu krajem a podmínkou pro financování sociální služby z prostředků MPSV a Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovují, kdo podává žádost o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Činí tak poskytovatel sociálních služby v případě vzniku nové sociální služby a dále poskytovatel, který chce rozšířit kapacitu své služby o více než 10 % anebo se jedná o navýšení, které v součtu s předcházejícími navýšeními v posledních třech letech překračuje 10 %.
Rada Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina vyhlásila Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina . Tento dokument kromě obsahových náležitostí žádosti stanovuje obecné kvalifikační parametry, např. oblast registrace sociální služby, zkušenosti s poskytováním sociální služby, soulad s prioritami kraje pro rozšíření Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, bezúhonnost, ekonomickou způsobilost apod. a dále uvádí konkrétní parametry pro jednotlivé druhy sociálních služeb, které stanovují oblasti jako zajištění personálního obsazení v rozsahu odpovídajícímu kapacitě a cílové skupině služby, u pobytových sociální služeb např. zajištění ošetřovatelské zdravotní péče, začlenění zařízení do sídelní zástavby měst a obcí, dále stanovuje minimální obytnou podlahovou plochu pokojů, zajištění podmínek pro denní pobyt a terapie, kapacitu dostupných hygienických a sociálních zařízení odpovídající počtu uživatelů a cílové skupiny, stanovuje doložení bezbariérovosti prostor užívaných nebo navštěvovaných uživateli doloženou vyjádřením konzultanta NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. U terénních a ambulantních služeb je to např. zajištění personálního obsazení v rozsahu odpovídajícím kapacitě, provozní době a cílové skupině, dále stanovuje zajištění sociálního pracovníka, zajištění dopravy ke klientům, zajištění prostor, ve kterých je zabezpečeno zázemí pro personál v přímé péči a administrativě apod. Termín pro podání žádostí dle Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina byl stanoven do 30. 4. 2016. Poté byly všechny žádosti vyhodnoceny z hlediska splnění jednotlivých náležitostí. V případě, že žádost byla neúplná nebo bylo pro její posouzení nezbytné doplnění informací, byli předkladatelé vyzváni k doplnění žádosti.
Dne 25. 5. 2016 se sešla Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, která vyhodnotila jednotlivé žádosti, posoudila je z pohledu souladu s prioritami kraje v oblasti sociálních služeb, z hlediska dostupnosti sociálních služeb. U jednotlivých žádostí o zařazení nových sociálních služeb, případně u žádostí o rozšíření kapacit sociálních služeb doporučila jejich zařazení do Krajské sítě sociálních služeb dle materiálu RK-20-2016-53, př. 1. Tento materiál byl následně předložen na jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky, která přijala níže uvedené usnesení. Při jednání se v souvislosti s žádostmi o rozšíření rané péče s ohledem na potřebu pomoci dětem s autismem zabývala také zřízením pracovní skupiny pro tuto problematiku. Možnost budoucího rozšíření této služby nebyla doporučena ale ani vyloučena, ale je vázána na projednání odbornou veřejností a na přípravu komplexního podkladu, který bude obsahovat koncepční výhled do budoucna.
Sociální služby nebo změny kapacit doporučené k zařazení byly doplněny do strategického materiálu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018 dle materiálu RK-20-2016-53, př. 2.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dokument, který kraj zpracovává a schvaluje podle zákona o sociálních službách. Slouží především jako podklad pro dotační řízení MPSV, ale také pro získávání evropských prostředků k financování provozu nebo investičních akcí. Do konce července bude kraj podávat žádost o dotaci MPSV na provozní náklady sociálních služeb. K žádosti musí být připojen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a popis způsobu rozdělení a čerpání dotace. Z toho důvodu musí být uvedené přílohy žádosti projednány na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2016. Vlastní žádost o dotaci bude schválena na jednání rady kraje.
Aktualizace střednědobého plánu vycházela z jednání v pracovních skupinách, jednání s obcemi a z analýz, které pracovní skupiny provedly s tím, že některé rozvojové kroky jsou podmíněné získáním vhodných finančních zdrojů. V plánu jsou naznačeny také oblasti možného rozvoje sociálních služeb v souvislosti s identifikací nedostatečné nabídky.
Odbor sociálních věcí předpokládá, že v následujícím období bude připravena rozsáhlá změna tohoto dokumentu s ohledem na chystanou novelizaci zákona o sociálních službách a také s ohledem na chystanou vyhlášku k tvorbě krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a k tvorbě krajské sítě sociálních služeb, které by měly být v blízké době schváleny a vstoupit v účinnost v dubnu 2017. Nynější aktualizace je zacílena především na zabezpečení dotačního řízení pro roky 2017 a 2018. Jedná se tedy zejména o aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s tím, že pro financování z MPSV je tato síť závazná. Do této sítě automaticky vstoupily stávající sociální služby zařazené do plánu pro rok 2015, přičemž byla aktualizována data o kapacitách, místech provozování, územní působnosti a cílových skupinách. Do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina byly zároveň doplněny služby dle doporučení Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Dále byla aktualizována finanční analýza tohoto dokumentu. Uvedená síť bude nadále aktualizována na základě schválených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace materiálu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb proběhla již na rok 2016 s tím, že do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina jsou doporučeny k zařazení také služby, které již fungují a zažádaly o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina od letošního roku pro možnost žádat o finanční podporu ještě na rok 2016.
Dalším dokumentem připojeným k tomuto materiálu jsou Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017, ve kterých je uveden popis způsobu rozdělení a čerpání dotace. V nich je vyřešeno:
- popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory sociálních služeb (viz část VII metodiky),
- popis způsobu stanovení redukčních mechanismů a reálné výše finanční podpory sociálních služeb,
- popis mechanismu přidělení finanční podpory na jednotlivé sociální služby,
- popis mechanismu čerpání dotace - platby poskytovatelům služeb, monitoring finanční podpory, apod.
Pro rok 2017 budou použita pravidla, která vycházejí z pravidel schválených pro rok 2016, a mimo jiné bude ještě zachována možnost použití přechodového mechanismu. Oproti minulému roku dochází zejména ke zpřesnění informací a formulací. Nově navrhujeme, aby výše obvyklých nákladů, příjmů a koeficientů potřebných pro výpočet byly stanoveny radou, při vyhlášení termínů pro podávání žádostí, který bude vyhlašován na podzim v návaznosti na dohodu, kdy MPSV bude mít možnost otevřít aplikaci.
Návrh řešení Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, doporučila zařazení nových sociálních služeb a navýšení kapacit poskytovatelů sociálních služeb dle materiálu RK-20-2016-53, př. 1. V materiálu jsou uvedeny maximální finanční dopady pro kraj, korekce navržených kapacit a podmínky zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, pokud byly pracovní skupinou doporučeny.
Navrhujeme radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018 dle materiálu RK-20-2016-53, př. 2 a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 dle materiálu RK-20-2016-53, př. 3.
StanoviskaKomise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením
č. 011/04/2016/Kspp
doporučuje
zařazení navýšených kapacit poskytovatele sociální služby Dům seniorů - Domov důchodců (Pacov) do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (1 proti, 0 se zdrželo).

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením
č. 012/04/2016/Kspp
doporučuje
nezařazení sociální služby Lidový dům v Polné, spolek, do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením
č. 013/04/2016/Kspp
schvaluje
stanoviska k žádostem o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu Kspp-04-2016-02, př. 2.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením
č. 014/04/2016/Kspp
souhlasí
s ustanovením pracovní skupiny pro problematiku rané péče v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina doporučuje stanoviska k jednotlivým žádostem o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2016-53, př. 1;
* schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-20-2016-53, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
* schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018 dle materiálu RK-20-2016-53, př. 2;
* schválit Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 dle materiálu RK-20-2016-53, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz