Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-06

RK-20-2016-06.doc  RK-20-2016-06pr01.pdf  RK-20-2016-06pr02.pdf  RK-20-2016-06pr03.pdf  RK-20-2016-06pr04.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-20-2016-06
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice (dále jen obce ) o poskytnutí dotace na zakoupení nových hasičských vozidel - cisternových automobilových stříkaček (CAS), které budou tyto obce pořizovat v roce 2016 (RK-20-2016-06, př. 1 a př. 2). Dotaci od kraje obce plánují využít na úhradu části spoluúčasti ke státní dotaci, kterou obdrží od Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR) na nákup CAS. MV-GŘ HZS ČR spravuje dotační program Reprodukce požární techniky , ze kterého mohou obce za předpokladu splnění podmínek čerpat dotaci na nákup CAS až 2 500 000 Kč.
Žádosti obou obcí byly ministerstvem schváleny a každá z nich obdrží státní dotaci 2 500 000 Kč. Zbývající část ceny za CAS, která se pohybuje v rozmezí 5-6 mil. Kč, musí obce uhradit z vlastních zdrojů. Spoluúčast ke státní dotaci tak bude pro obec znamenat výrazný zásah do jejího rozpočtu.
Návrh řešení Navrhuje se finančně podpořit Město Velké Meziříčí a obec Velká Losenice a poskytnout z rozpočtu kraje každému z žadatelů dotaci ve výši 500 000 Kč na základě veřejnoprávní smlouvy, a to po realizaci nákupu CAS proti předložení závěrečného vyúčtování.
Udržení kvalitního vozového parku jednotky SDH představuje mimo jiné jeho pravidelnou obměnu. Pro obec je to však finančně velmi nákladná záležitost, a to i přesto, že získá statní dotaci. Je v zájmu kraje, aby jednotky SDH obcí byly stoprocentně spolehlivé, neboť jsou součástí IZS působícího na území kraje. Kraj každoročně finančně přispívá obcím na činnost jednotek SDH na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina, ale jedná se o menší částky v řádech desetitisíců, které jsou určeny na zajištění běžného provozu jednotky. Pokud obec přistoupí k pořízení nové techniky v podobě CAS, jedná se o velký zásah do jejího rozpočtu. Je proto nanejvýš vhodné podpořit ty obce, které jsou při obnově požární techniky iniciativní. V předchozích letech již kraj takto aktivní obce podpořil. V loňském roce to byl např. městys Bobrová a v předchozích letech obec Trnava, Těmice nebo město Přibyslav. Každé z obcí kraj přispěl 500 000 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 30. 5. 2016 činí 112 054 tis. Kč.

Odbor Informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01727 a O01728.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci Městu Velké Meziříčí, IČO 00295671 ve výši 500 000 Kč a Obci Velká Losenice, IČO 00295655 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-20-2016-06, př. 3;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-06, př. 3;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz