Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-12

RK-20-2016-12.doc  RK-20-2016-12pr01.pdf  RK-20-2016-12pr02.pdf  RK-20-2016-12pr03.pdf  RK-20-2016-12pr04.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-20-2016-12
NázevPosouzení požadavku na poskytnutí příspěvku 500 tis. Kč nebo jeho části zdrojově krytého z příspěvku na výkon státní správy
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuV předloženém materiálu jde o to, zda se kraj rozhodne ze svých vlastních daňových příjmů poskytovat systémové dotace na náklady spojené s likvidací černých staveb či s odstraněním stavby.
Na ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina se svým dopisem ze dne 30. 3. 2016 a opětovně 12. 5. 2016 obrátila vedoucí stavebního odboru Žďár nad Sázavou se žádostí o poskytnutí příspěvku 500 tis. Kč nebo jeho části zdrojově krytého z příspěvku na výkon státní správy, který kraj získává jako neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (Příloha č. 1 a 2). Důvodem pro tuto žádost je skutečnost, že byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí vydaném Městským úřadem Žďár nad Sázavou k vymožení povinnosti provést odstranění stavby na st. parcele v k.ú. Polnička, jejímž vlastníkem je povinný F.M. Vzhledem k finanční situaci této fyzické osoby, jejíž nemovitost je zatížena několika exekučními příkazy, je malá pravděpodobnost, že náklady na provedenou exekuci budou následně vymoženy. Svou žádost stavební úřad navíc opírá o informaci veřejného ochránce práv, že u krajů došlo v roce 2007 ke zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona.
Návrh řešení Ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina byla předmětná žádost zamítnuta dopisy ze dne 12. 4. 2016 a 18. 5. 2016 (Příloha 4 a 5) a bylo vysvětleno, že rozpočet kraje neobsahuje žádné účelové finanční prostředky určené na krytí výdajů spojených s likvidací černých staveb či s náklady na odstranění stavby. Příspěvek na výkon státní správy je už ze své podstaty neinvestičním transferem určeným na krytí osobních a věcných výdajů spojených s činností zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, kteří vykonávají přenesený výkon státní správy, a nemůže v žádném případě sloužit k poskytování dotacím třetím osobám. I když v roce 2007, kdy kraj obdržel tento příspěvek ve výši 68 701 tis. Kč, došlo k určitému zvýšení příspěvku na výkon státní správy oproti roku 2006, a to kromě valorizace i na krytí dopadů zákona o sociálních službách, zákona o územním plánování a stavebním řádu a zákona o sociálně právní ochraně dětí, v letech 2011 a 2012 byl tento příspěvek krajům bez dalšího snižován až na úroveň 65 975 tis. Kč. Úrovně roku 2007 nedosáhl ani po určitém valorizačním zvýšení v letošním roce, kdy je poskytován ve výši 68 257 tis. Kč. Navíc je třeba říci, že tento příspěvek pokrývá přímé výdaje (osobní a věcné) spojené s přeneseným výkonem státní správy pouze částečně, a to cca do výše dvou třetin těchto výdajů. Investiční výdaje jím nejsou řešeny vůbec.
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že v rozpočtu kraje nejsou deponovány žádné účelové prostředky k poskytování příspěvků na náklady výkonu rozhodnutí stavebních úřadů, jedinou možností, jak zdrojově tyto požadavky krýt, je vytvoření dotačního titulu, který by pokrýval finanční nároky stavebních úřadů z vlastních daňových příjmů kraje. Takovéto rozhodnutí by spadalo do kompetence zastupitelstva kraje.
Vzhledem k tomu, že na tento dotační titul nejsou v rozpočtu kraje vyhrazeny finanční prostředky krajský úřad tuto variantu nedoporučuje k realizaci, neboť se domnívá, že celá problematika by měla být řešena účelovou dotací ze státního rozpočtu.
Rada kraje podle § 59 odst. 1 zákona o krajích připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a dále má povinnost hospodařit dle schváleného rozpočtu.
StanoviskaOÚPSŘ souhlasí s názorem OE, že pro úhradu podobných nároků obcí je třeba, aby byla problematika řešena systémově ze státního rozpočtu. Touto otázkou se v současné době zabývá meziresortní pracovní skupina sestavená pro tento účel Ministerstvem vnitra. Proto nedoporučujeme vytvoření dotačního titulu na náklady výkonu rozhodnutí stavebních úřadů z úrovně kraje.
Návrh usneseníRada kraje
projednala
požadavek na poskytnutí příspěvku 500 tis. Kč nebo jeho části zdrojově krytého z příspěvku na výkon státní správy;
rozhoduje
nepředložit jej z důvodů uvedených v materiálu RK-20-2016-12 na jednání zastupitelstva kraje.
Odpovědnost OE
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz