Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-14

RK-20-2016-14.doc  RK-20-2016-14pr01.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-20-2016-14
NázevZávěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
Zpracoval4 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 pro: jednání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016 zpracovali: P. Tulis, J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuKraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření případně řešení ztráty. Nedílnou součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok. Zpráva o výsledku hospodaření Kraje Vysočina za rok 2015 ve svém závěru konstatuje, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2015, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2015 a informace o dluhové službě. V přílohách jsou pak obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o čerpání rezerv na položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných krajem v roce 2015, přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M).
Rozpočet Kraje Vysočina byl na rok 2015 schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne
16. prosince 2014. V průběhu roku 2015 bylo provedeno 637 rozpočtových opatření (z toho 214 na kapitole Evropské projekty). V důsledku těchto rozpočtových změn dosáhl upravený rozpočet zdrojů včetně financování (+) k 31. 12. 2015 výše 12 225 437,54 tis. Kč a rozpočet výdajů včetně financování (-) výše 12 225 437,54 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly zdroje včetně financování (+) výše 12 436 652,18 tis. Kč a skutečnost výdajů včetně financování (-) výše 10 989 399,42 tis. Kč, takže bylo dosaženo převahy zdrojů nad výdaji ve výši 1 447 252,76. Kč. Tato částka byla krytá stavem prostředků na základních běžných účtech kraje, kde z minulých let dále zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 93 901,8 tis. Kč. K 31. 12. 2015 činily zůstatky základních běžných účtů kraje 1 541 154,6 tis. Kč (z toho: 1 185 561,2 tis. Kč základní běžný účet; 347 433,1 tis. Kč základní běžné účty - evropské projekty; 7 024,8 tis. Kč základní běžný účet - podzemní vody; 1 077,1 tis. Kč ČNB - základní běžný účet; 27,6 tis. Kč ČNB - základní běžný - školství; 30,8 tis. Kč základní běžné účty - SFDI; 0 tis. Kč základní běžný účet - OV, 0 tis. Kč základní běžný účet - školství; 0 tis. Kč základní běžný účet - EIB, 0 tis. Kč základní běžný účet - ISNOV, 0 tis. Kč základní běžný účet - OLYMPIÁDA 2014).
Kraj Vysočina ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků využil v roce 2015 služeb peněžních ústavů J & T BANKA, a.s., Sberbank CZ, a.s. a PPF banka a.s.
U J & T BANKA, a.s. jsou deponovány finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč, na vkladovém účtu s výpovědní lhůtou (33 dní), aktuální úroková sazba 0,55%. V roce 2014 kraj deponoval prostředky ve výši 50 000 tis. Kč na revolvingový týdenní termínovaný vklad (úroková sazba k 31. 12. 2015 činila 0,4%) vedený u Sberbank CZ, a.s. Úroky zůstávají připsané na tomto účtu. U PPF banky a.s. jsou uloženy finanční prostředky ve výši 158 461 tis. Kč na běžném účtu, aktuální úroková sazba činí 0,35%.
Návrh řešení Vzhledem k výše popsaným kladným údajům o ročním hospodaření kraje navrhuje ekonomický odbor vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2015 bez výhrad a schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu
RK-20-2016-14, př. 1.
Řešení disponibilních zůstatků účtů v celkové výši 1 541 154,6 tis. Kč:
a) Ze zůstatků základních běžných účtů k 31. 12. 2015 bylo do rozpočtu kraje na rok 2016 z rozhodnutí zastupitelstva kraje již zapojeno:
* zůstatky zvláštních účtů evropských projektů ve výši 347 433,1 tis. Kč, do kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU (usnesení 0578/07/2015/ZK);
* částka 420 898,4 tis. Kč na pokrytí neuhrazených závazků z roku 2015 a dalších požadavků (usnesení 0014/01/2016/ZK, 0016/01/2016/ZK, 0042/01/2016/ZK a 0086/02/2016/ZK);
* částka 58 372,8 tis. Kč na pokrytí dalších požadavků a vratek transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 (usnesení 0086/02/2016/ZK);
* 250 000 tis. Kč na splátku kontokorentního úvěru (usnesení 0014/01/2016/ZK a 0086/02/2016/ZK).
b) Ze zůstatků základních běžných účtů k 31. 12. 2015 bylo dále z rozhodnutí zastupitelstva převedeno:
* 48 000 tis. Kč do Fondu Vysočiny (usnesení 0049/01/2016/ZK);
* 409 369,4 tis. Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (usnesení 0014/01/2016/ZK a 0086/02/2016/ZK);
c) Zůstatky ostatních základních běžných účtů v celkové výši 7 080,9 tis. Kč byly ponechány bez rozdělení (viz usnesení 0086/02/2016/ZK).
StanoviskaMateriál byl vypracován ve spolupráci s odvětvovými odbory.
Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání bude projednávat Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 na svém 3. zasedání dne 10. 6. 2015.
Finanční výbor bude projednávat Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 na svém
6. zasedání dne 7. 6. 2015.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2015 bez výhrad;
* schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu RK-20-2016-14, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz