Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-45

RK-20-2016-45.doc  RK-20-2016-45pr01.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-20-2016-45
NázevInformace o postupu prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice
Zpracoval M. Dokulil
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán z důvodu podání informace o dosavadním postupu prací a schválení dalšího postupu prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice. Projekční firma Transconsult Hradec Králové zpracovala v souladu se zadávací dokumentací Kraje Vysočina variantu dle územního plánu (tj. vedení trasy mezi obcemi Okříšky a Petrovice) do stupně dokumentace pro územní rozhodnutí. Trasa byla vedena západně od Petrovic a vzdálena cca 250 m od nejbližší zástavby Petrovic. Po vyjádření nesouhlasu zástupců obce Petrovice s tímto řešením a následných jednáních nechal kraj vypracovat návrh varianty vedení trasy mezi obcemi Petrovice a Krahulov cca 250 m východně od Petrovic. S touto variantou opět nesouhlasili zástupci obce Petrovice a požadovali oddálení trasy.
Na jednání začátkem prosince 2015 bylo navrženo zástupci všech dotčených obcí, že budou jednotlivými obcemi stanoveny hranice, za které by trasa přeložky neměla zasahovat. Proto byl obcím předložen další návrh upravené východní varianty s oddálením od Petrovic na 450 - 500 m, se kterým ale nesouhlasila obec Nová Ves. Po zapracování požadavků obce Nová Ves na oddálení trasy od jižního okraje Nové Vsi se začátkem dubna 2016 dotčené obce dohodly na Společném prohlášení obcí a firem k přípravě nového vedení silnice II/405 Okříšky - křižovatka s I/23 a silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice, přeložka (dále jen Společné prohlášení). Znění Společného prohlášení je přílohou materiálu RK-20-2016-45, př. 1. Obce se zavázaly k aktivní spolupráci s Krajem Vysočina na přípravě zmíněných akcí. Obec Petrovice vydala samostatné vyjádření k návrhu Společného prohlášení.
Pro pokračování akce odbor dopravy a silničního hospodářství zajistí vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR), provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DÚR v dotčeném území a k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro vydání územního rozhodnutí a zpracování Oznámení záměru pro posuzování vlivů stavby na ŽP (EIA) pro novou variantu. Nová varianta trasy je zakreslena v příloze materiálu RK-20-2016-45, př. 1.
Je zadáno zapracování nové varianty do změny č. 3. Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, ve které je řešena i tato přeložka silnice.
Práce na původní variantě dle zadávací dokumentace Kraje Vysočina dle územního plánu budou zastaveny s tím, že pokud dojde v průběhu přípravy nové varianty ke komplikacím a problémům, které budou bránit dokončení přípravy akce a její následné realizaci, Kraj Vysočina se vrátí k dokončení původní varianty.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o dosavadním postupu prací a schválit další postup prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice dle materiálu RK-20-2016-45.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o dosavadním postupu prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice dle materiálu RK-20-2016-45;
schvaluje
další postup prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice dle materiálu RK-20-2016-45.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz