Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-03

RK-20-2016-03.doc  RK-20-2016-03pr01.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-20-2016-03
NázevSouhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0340/08/2016/RK schválila rada kraje finanční a ostatní související plány na rok 2016 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nových investičních záměrů dle materiálu RK-20-2016-03,
př. 1. Konkrétně to jsou:
* bronchofibroskop pro plicní oddělení v předpokládané pořizovací ceně 284 000 Kč. Jedná se o obměnu přístroje po havárii, jehož oprava by byla nerentabilní. Přístroj je používán nejčastěji v diagnostických metodách ke snímání průdušek. Jde o přenosný systém ke konziliím na jednotkách intenzivní péče nebo oddělení ARO;
* server pro obsluhu parkovacího systému v předpokládané pořizovací ceně 190 000 Kč. Stávající server svými parametry nevyhovuje značnému nárůstu vozidel k odbavení. Při zvýšeném zatížení dochází k výraznému zpomalení průchodnosti vjezdovými a výjezdovými systémy, případně pak k celkovému výpadku systému, což značně komplikuje dopravní obslužnost zejména pro vozidla zdravotnické záchranné služby;
* štěrbinová lampa pro oční oddělení v předpokládané pořizovací ceně 160 000 Kč. Jedná se o obměnu přístroje, který je na konci fyzické a morální životnosti (rok výroby 1984). Tento speciální mikroskop, který je propojený lampou, umožňuje dokonalé vyšetření zejména předního segmentu oka (rohovky, duhovky, čočky, přední oční komory);
* UPS - záložní zdroj pro jednotku intenzivní péče na oddělení pediatrie v předpokládané pořizovací ceně 204 490 Kč. Jedná se o obměnu neopravitelného systému po havárii. Bez jeho funkčnosti může při výpadku elektřiny dojít ke znehodnocení citlivých lékařských přístrojů. Z důvodu, že se jedná o intenzivní péči, je pro nemocnice nezbytné nainstalovat novou UPS s ekvivalentními parametry bezodkladně;
* server kamerového systému v předpokládané pořizovací ceně 307 400 Kč. Jedná se o obměnu systému, který je na konci fyzické a morální životnosti. Stávající server je v provozu od roku 2008 a v současné době morálně ani fyzicky neodpovídá potřebám pro zajištění elektronické bezpečnosti nemocnice.
Uvedené investice by byly financovány z položky v investičním plánu 2016 Havarijní stavy -rezerva, která je ve výši 20 971 943 Kč. Tato částka je kryta peněžními prostředky z minulých let vytvořenými z darů a odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. V případě serveru parkovacího a kamerového systému budou investice hrazeny z vlastních zdrojů organizace (z vybraného parkovného).
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálu RK-20-2016-03, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-20-2016-03, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz