Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-39

RK-20-2016-39.doc  RK-20-2016-39pr01.xls  RK-20-2016-39pr02.pdf  RK-20-2016-39pr03.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-20-2016-39
NázevFinancování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu úpravy seznamu projektů, které jsou určeny pro čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu (dále jen IROP ) a programu Interreg V-A v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 - 2020 v oblasti dopravní infrastruktury.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-01-2015-26, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu. Dále pak svým usnesením č. 0330/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 rozhodlo změnit usnesení
č. 0035/01/2015/ZK tak, že materiál ZK-01-2015-26, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2015-58, př. 1. K další úpravě seznamu projektů došlo usnesením
č. 0525/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015, kterým Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo změnit usnesení č. 0330/04/2015/ZK tak, že materiál ZK-04-2015-58, př. 1 byl nahrazen materiálem ZK-06-2015-52, př. 1.
Návrh úpravy seznamu projektů spočívá ve třech změnách. První z nich je vypuštění dlouhodobě neperspektivních záměrů II/353 Žďár n/S - Nové Veselí, II/353 Bohdalov - Rudolec, II/602 Olešná - obchvat, II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hr. kraje. Druhou změnou je doplnění nového záměru II/406 Dvorce - Telč, třetí pak rozčlenění stávajícího záměru II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, který je součástí Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina (dále jen RAP ). Dělení stávající stavby na dílčí úseky není dle vyjádření Centra pro regionální rozvoj ČR nutno řešit revizí RAPu.
Předfinancování projektů zajištěné usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015 je dostatečné minimálně do konce roku 2017 pro všechny tři skupiny projektů uvedené v materiálu RK-20-2016-39, př. 1.
Materiál RK-20-2016-39, př. 3 zobrazuje záměry Kraje Vysočina v oblasti silniční infrastruktury, které leží na síti prioritních komunikací IROP, tj. splňují další z podmínek financování z tohoto dotačního titulu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
- schválit projektové záměry dle materiálu RK-20-2016-39, př. 2;
- změnit usnesení č. 1951/32/2015/RK tak, že materiál RK-32-2015-34, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2016-39, př. 1;
- doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0525/06/2015/ZK tak, že materiál ZK-06-2015-52, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2016-39, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení, schválený převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektů v příloze č. 1 zůstává nezměněn.

Odbor regionálního rozvoje: Navrhované změny popsané v materiálu v tuto chvílí není nutné řešit úpravou přílohy č. 2 RAP, kterou je seznam projektů předpokládaných k financování
z IROP SC 1.1. ORR nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
projektové záměry dle materiálu RK-20-2016-39, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 1951/32/2015/RK tak, že materiál RK-32-2015-34, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2016-39, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0525/06/2015/ZK tak, že materiál ZK-06-2015-52, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2016-39, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz