Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-74

RK-20-2016-74.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-20-2016-74
NázevZajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými změnami, dále jen RUMOBIL ) v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020.
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 10. 3. 2015 usnesením č. 0452/09/2015/RK rozhodla o zapojení Kraje Vysočina do projektu RUMOBIL a uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu ( Rada kraje rozhoduje o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu RUMOBIL dle materiálu RK-09-2015-21, př. 1; ukládá odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2015-21, př. 2. ).
1. výzva k předkládání žádostí do programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 byla vyhlášena dne 12. 2. 2015 a proces hodnocení žádostí probíhal dvoukolově. Projekt RUMOBIL postoupil do užšího 2. kola hodnocení a na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru programu ze dne 15. 4. 2016 byl vybrán k podpoře. V současné době probíhá příprava Smlouvy o poskytnutí dotace (tzv. Subsidy Contract), která bude uzavřena mezi Řídícím orgánem programu a Vedoucím partnerem projektu - Spolkovým ministerstvem regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska. Realizace projektu bude probíhat po dobu 36 měsíců se zahájením k 1. 6. 2016.
Z celkového rozpočtu projektu cca 3 mil. EUR činí podíl Kraje Vysočina max. 219 555 EUR, resp. 5 937 865 Kč (1 EUR = 27,045 Kč). Z této částky 85 % pokryje dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj, která je proplácena v režimu ex-post, a 15 % tvoří vlastní spolufinancování.
Projekt RUMOBIL si klade za cíl zlepšit organizaci, dostupnost a kvalitu služeb veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, dotčených demografickými změnami, a nalézt inovativní řešení a přístupy k dopravnímu plánování a koncepci dopravních politik pro tyto regiony. Projekt byl připraven konsorciem 13 partnerů pod vedením Spolkového ministerstva regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska a bude zahrnovat následující aktivity:
* Řízení projektu
Aktivita zahrnuje řízení projektu jako celku po věcné a finanční stránce, koordinaci realizace jednotlivých aktivit a monitoring postupu realizace projektu, vč. podávání zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu Řídícímu orgánu programu Interreg CENTRAL EUROPE. Řízení projektu zajišťuje tzv. Steering Group (Řídící skupina), složená ze zástupců všech projektových partnerů.
* Komunikace a šíření poznatků
Cílem této aktivity je zajištění šíření výstupů a výsledků projektu směrem k cílovým skupinám, zajištění informování široké veřejnosti o projektu a jeho propagace s využitím různých prostředků, jako jsou internet, newslettery, informační brožury, články v odborných periodicích či konference. Jako součást této aktivity je plánována též doprovodná mediální kampaň vč. mezinárodní soutěže o nejlepší inovativní návrhy řešení vybraných problémů veřejné dopravy v periferních regionech.
* Výměna zkušeností a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a řešení pro periferní regiony
Aktivita je zaměřena na sdílení zkušeností a dobré praxe mezi partnery projektu v oblasti organizace a fungování veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, zejména formou odborných workshopů, seminářů a studijních návštěv. Na základě takto získaných poznatků budou zpracována doporučení a návrhy opatření ke změně, revizi či aktualizaci dopravních koncepcí v partnerských regionech.
* Pilotní aktivity k ověření navržených řešení
V rámci této aktivity dojde k pilotnímu ověření a otestování navržených inovativních přístupů k řešení veřejné dopravy v periferních regionech. Z poznatků zjištěných v průběhu pilotního testování budou vypracována obecná doporučení pro optimalizaci fungování veřejné dopravy v regionech venkovského charakteru. Tyto poznatky budou zohledněny při přípravě, popř. revizi dopravních koncepcí či plánů v partnerských regionech a zároveň budou sloužit jako příklad dobré praxe přenositelný do ostatních regionů EU, které čelí podobným problémům a výzvám.
Kraj Vysočina se bude ve spolupráci s ostatními projektovými partnery podílet na všech aktivitách projektu. Jeho klíčovou aktivitou bude pilotní akce spočívající v zavedení a zkušebním provozu nové linky veřejné dopravy, která bude řešit napojení vybrané okrajové části regionu na páteřní dopravní síť, s cílem prověřit skutečnou poptávku po této lince v kontextu území venkovského charakteru s rozptýlenou sídelní strukturou.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 6 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k přípravě a realizaci projektu RUMOBIL s tím, že finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018. Upřesněný rozpočet pro Kraj Vysočina se předpokládá ve výši cca 5 938 tis. Kč a spolufinancování kraje ve výši cca 891 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 6 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k přípravě a realizaci projektu RUMOBIL s tím, že finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost ORR
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz