Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-27

RK-20-2016-27.doc  RK-20-2016-27pr01.doc  RK-20-2016-27pr02.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-20-2016-27
NázevUzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Křižanov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby Domov Kamélie Křižanov - trafostanice , v rámci které bude vybudována nová sloupová trafostanice VN/NN a podzemní kabelové vedení NN pro Domov Kamélie v Křižanově. Touto stavbou budou dotčeny mimo jiné pozemky par. č. 2286 - ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 240 - zahrada v k. ú.a obci Křižanov, které jsou ve vlastnictví městyse Křižanov.
Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina bude stavbu realizovat na cizích pozemcích, je třeba získat k těmto pozemkům právo, které by kraj opravňovalo na těchto pozemcích stavbu vybudovat. Dle platného znění zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, může touto smlouvou být smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. O uzavření této smlouvy je třeba požádat městys Křižanov.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci Domov Kamélie Křižanov - trafostanice na částech pozemků par. č. 2286 a par. č. 240 v k. ú. a obci Křižanov, jako budoucím povinným a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a investorem stavby.
Návrh smlouvy je přiložen v materiálu RK-20-2016-27, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městysem Křižanov jako budoucím povinným ze služebnosti na akci Domov Kamélie Křižanov - trafostanice na pozemcích par. č. 2286 a par. č. 240 v k. ú. a obci Křižanov dle materiálu RK-20-2016-27, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. června 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz