Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-57

RK-20-2016-57.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-20-2016-57
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
Zpracoval A. Vlachová, K. Kraclová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 a jejich zprostředkování právnické osobě.
Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou určeny na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců z třetích zemí, na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním jazykového vzdělávání v přípravných intenzivních jazykových kurzech pro žáky-cizince a na zvýšené výdaje na školní potřeby, na učebnice a na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Školy zřizované obcemi, krajem a soukromé školy žádaly o dotaci prostřednictvím krajského úřadu. O dotaci mohly požádat prostřednictvím krajského úřadu právnické osoby vykonávající činnost základní školy (dále jen školy) zřizované krajem, obcemi a soukromé školy. Žádost
o částku 57 425 Kč podala jedna škola. MŠMT žádost vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. MŠMT-10426-9/2016 byly kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky ve výši 33 002 Kč pro Základní školu a mateřskou školu Štoky, příspěvkovou organizaci.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS radě kraje navrhuje:
- schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT
na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 ve výši 33 002 Kč;
- doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků
na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 Základní škole a mateřské škole Štoky, příspěvkové organizaci, IČO 75016362.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši 33 002 Kč - na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 (ÚZ 33 024).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 ve výši 33 002 Kč dle materiálu RK-20-2016-57;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 ve výši 33 002 Kč Základní škole a mateřské škole Štoky, příspěvkové organizaci, IČO 75016362.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz