Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-60

RK-20-2016-60.doc  RK-20-2016-60pr01.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-20-2016-60
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí
Zpracoval0 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí pro: jednání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016 zpracovali: V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí (dále jen škola ) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.
Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru ve výši 4 000 Kč určeného na zajištění oslav 70. výročí založení školy. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně na zabezpečení této akce. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-20-2016-60, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l).
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2016-60, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2016-60, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz