Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-08

RK-20-2016-08.doc  RK-20-2016-08pr01.pdf  RK-20-2016-08pr02.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-20-2016-08
NázevDotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV - GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro letošní a následující roky dotační program Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic. Pro rok 2016 plánuje MV - GŘ HZS ČR rozdělit obcím v Kraji Vysočina 25 000 000 Kč. Dotace budou poskytovány na základě Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí . Návrh podmínek Programu byl připraven na základě výsledků jednání se zástupci krajů. Dotace činí maximálně 50 % nákladů z celkové ceny projektu. Maximální cena projektu pro účely Programu je v případě dopravních automobilů 900 000 Kč (max. dotace 450 000 Kč) a při rekonstrukci nebo výstavbě požární zbrojnice pak 9 000 000 Kč (max. dotace 4 500 000 Kč).
MV - GŘ HZS ČR doporučilo krajům, aby obce při realizaci uvedených projektů rovněž finančně podpořily. Výše příspěvku byla projednána na Asociaci krajů ČR a je doporučena optimálně ve výši 2/3 přiznané výše dotace od MV - GŘ HZS ČR.
Doporučením MV - GŘ HZS ČR se zabývalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 2. 2. 2016 a přijalo usnesení č. 0008/01/2016/ZK. Tímto usnesením se zastupitelstvo kraje zavázalo finančně podpořit obce, které požádají o státní dotaci z Programu MV - GŘ HZS ČR a v jednotlivých případech poskytnout obcím dotaci ve výši 2/3 přiznané státní dotace. Maximální celková částka, která by mohla být z rozpočtu kraje vyplacena, se odvíjí od celkové výše dotace schválené MV - GŘ HZS ČR a od žádostí obcí, a činí cca 16 700 000 Kč.
V dubnu 2016 byly MV - GŘ HZS ČR vyhodnoceny žádosti obcí do Programu na rok 2016. Celkem si z Kraje Vysočina podalo žádost 243 obcí, z toho bylo 212 žádostí o dotaci na dopravní automobil. Na základě počtu došlých žádostí bylo MV - GŘ HZS ČR rozhodnuto podpořit pouze žadatele o dopravní automobily. Jednotlivé žádosti byly obodovány a stanoven pořadník. Vlivem omezených prostředků v Programu bylo možné vyhovět z celkového počtu žádostí o dopravní automobil pouze 56 žadatelům, a to v pořadí dle počtu nejvíce získaných bodů.
Někteří z úspěšných žadatelů o státní dotaci využily usnesení zastupitelstva a obrátili se na kraj se žádostí o dotaci na pořízení dopravního automobilu. Dosud (do 30. 5. 2016) podalo žádost 30 obcí (RK-20-2016-08, př. 1). Obce žádají o dotaci ve výši 2/3 dotace přiznané od MV - GŘ HZS ČR. V úhrnu žádají o částku 8 896 466 Kč. Je předpoklad, že zbývajících 26 obcí, které obdrží státní dotaci, si ještě žádost o dotaci z rozpočtu kraje podá.
Nyní jsou předloženy k projednání došlé žádosti, aniž by se čekalo na všechny potencionální žadatele, aby byla rozložena zátěž při následném administrování dotací jednotlivým žadatelům. Pozdější žádosti tímto nebudou nijak omezeny a nebude ohrožena realizace jejich projektů.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného se doporučuje finančně podpořit obce, které byly úspěšné se svojí žádostí o státní dotaci z Programu MV - GŘ HZS ČR, a poskytnout jim dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2/3 přiznané státní dotace dle materiálu RK-20-2016-08, př. 2. Celková výše navržených dotací činí 8 896 466 Kč.
Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 31. 5. 2016 činí 112 054 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 8 896 466 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-20-2016-08, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2016-08, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 8 896 466 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 896 466 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz