Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-56

RK-20-2016-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-20-2016-56
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
Zpracoval A. Vlachová, K. Kraclová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
a jejich zprostředkování právnické osobě.
Obecným cílem programu je zvyšování kvality vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávacího obsahu, tak změnou sociálního klimatu ve školách. Obecného cíle programu bude dosahováno zkvalitněním výuky etické výchovy, posilováním vzdělávacích
a osobnostních kompetencí učitelů a motivací ředitelů škol k zavádění prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí nebo k zavedení výuky doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova ve školách. Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou určeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na tvorbu a realizaci školních nebo žákovských projektů včetně spolupráce s rodiči, řešící současné naléhavé téma společnosti, potírání xenofobie, náboženské nesnášenlivosti a rasismu i na nákup či tvorbu pomůcek pro výuku etické výchovy.
Žádosti předkládaly školy přímo na MŠMT, které žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. MŠMT-6895-10/2016-3 a Opravným rozhodnutím k rozhodnutí č.j. MŠMT-6895-10/2016-3 byly kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky na rok 2016 v celkové výši 100 000 Kč pro Základní školu Pacov.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS radě kraje navrhuje:
- schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT
na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 ve výši 100 000 Kč;
- doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků
na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 Základní škole Pacov, IČO 75000474.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši 100 000 Kč - na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 (ÚZ 33 043).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-20-2016-56;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 ve výši 100 000 Kč Základní škole Pacov, IČO 75000474.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz