Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-80

RK-20-2016-80.doc  RK-20-2016-80pr01.xls
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-20-2016-80
NázevPodání žádosti projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
Zpracoval0 Podání žádosti projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina pro: jednání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016 zpracovali: M. Jelínek, A. Doležalová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRadou kraje byla usnesením č. 0861/17/2016/RK uložena odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu povinnost zpracovat analýzu problematiky školního stravování a projektovou žádost Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle materiálu
RK-17-2016-31, př. 1, a to v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci a výzvy č. 30_16_003.
Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol (případně žákům víceletých gymnázií odpovídajících ročníků - nižší stupeň gymnázia) ze sociálně slabých rodin ve věku 3 - 15 let navštěvujících školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi, a snížit tak potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí. Cílem je tedy zabezpečit školní stravování úhradou ceny stravného ve školních jídelnách dětem ze sociálně slabých rodin po dobu školního roku 2016/2017 (tj. 1. 9. 2016 - 30. 6. 2017).
Ve čtvrtek dne 2. 6. 2016 bylo ukončeno dotazníkové šetření k dané problematice, jehož výsledky jsou povinnou součástí příloh žádosti o podporu. Z celkového počtu 397 oslovených právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení jich odpovědělo 239, což je 60 % dotázaných. O zapojení do projektu uvažuje 79 škol a školských zařízení, což je 33 % odpovídajících respondentů. Součástí materiálu RK-20-2016-80, př. 1 je předběžný seznam zapojených škol nebo školských zařízení. Z kvalifikovaných odhadů respondentů vyplývá, že počet dětí, které se nemohou zúčastnit školního stravování z finančních důvodů je 552 (115 dětí v mateřských školách a 437 žáků základních škol). Po odečtení škol, které sice uvedly počty osob, ale do projektu nechtějí vstupovat, činí odhad 465 potřebných dětí. 24 škol je již zapojeno v obdobném projektu MŠMT, tento saturuje potřeby 110 dětí. Tyto děti již nesmí být zapojeny do připravovaného projektu kraje.
Během první poloviny měsíce června dojde k vyjednávání s jednotlivými partnery (školami a školskými zařízeními) a uzavírání Smluv o partnerství s finančním příspěvkem, současně se stanovováním položkového rozpočtu, který bude vycházet z upřesňovaných počtů dětí ve školách a školských zařízeních, tak aby mohla být do 28. 6. 2016 podána samotná žádost.
Návrh řešení Z výše uvedené analýzy vyplynulo, že zájem škol a školských zařízení v Kraji Vysočina o zapojení do projektu je dostatečný a počet dětí odpovídá alokované částce pro Kraj Vysočina (tj. částka 4 733 259 Kč).
Navrhujeme, aby rada kraje uložila odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu podání projektové žádosti Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci a výzvy č. 30_16_003.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu podání projektové žádosti Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci a výzvě č. 30_16_003.
Odpovědnost OSV, OŠMS
Termín 28. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz