Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-46

RK-20-2016-46.doc  RK-20-2016-46pr01.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-20-2016-46
NázevDohoda o převodu práv a povinností z investorství
Zpracoval T. Pípal
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavební akce II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1. Jedná se o rekonstrukci silnice II/347 v úseku Světlá nad Sázavou - Dolní Město. V rámci realizace stavebních prací došlo k homogenizaci šířkového uspořádání na kategorii S 7,5 včetně úprav směrového vedení trasy - narovnání v obloucích.
Z důvodu úprav směrového vedení je nutná realizace přeložky stávajícího sloupu vzdušného vedení kabelu vysokého napětí ve vlastnictví ČEZ Distribuce a. s. Na základě zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů bude tato přeložka provedena vlastníkem vedení.
Stavba je zařazena mezi akce spolufinancované z prostředků Evropské unie.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o postoupení práv a povinností z investorství ke stavbě II/347 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - D1, II. STAVBA - 1.úsek Světlá nad Sázavou, Dolní Město, Světlá nad Sázavou, Lipnička, Závidkovice, Radostovice a Dolní Město v rozsahu dle čl. II ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č.j. 22938/2010/OSÚ-5 ze dne 28. 1. 2011 - Stanovení podmínky pro změnu stavby a projektovou přípravu - obsah bodu č.7 - Přeložka sloupu VN v km 1,190 dle materiálu
RK-20-2016-46, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství pro část stavby v rozsahu dle
čl. II ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č.j. 22938/2010/OSÚ-5 ze dne 28. 1. 2011 - Stanovení podmínky pro změnu stavby a projektovou přípravu - obsah bodu č.7 - Přeložka sloupu VN v km 1,190 , dle materiálu RK-20-2016-46, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 2016- 7- 20
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz