Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-15

RK-20-2016-15.doc  RK-20-2016-15pr01.pdf  RK-20-2016-15pr02.pdf  RK-20-2016-15pr03.pdf  RK-20-2016-15pr04.pdf  RK-20-2016-15pr05.pdf  RK-20-2016-15pr06.pdf  RK-20-2016-15pr07.pdf  RK-20-2016-15pr08.pdf  RK-20-2016-15pr09.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-20-2016-15
NázevSchválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
Zpracoval M. Bergerová, A. Krištofová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o povinnost schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, mezi něž se řadí i územně samosprávné celky, která vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, popisuje proces schvalování účetní závěrky. Postup schvalování účetní závěrky pro kraj, je dále upraven ve vnitřním předpisu Směrnice k oběhu a přezkušování účetních dokladů č. 4/2015 (čl. 34).
Pro schválení účetní závěrky je vyhláškou daná povinnost předkládat schvalujícímu orgánu schvalovanou účetní závěrku, která se skládá z rozvahy (RK-20-2016-15, př. 1), výkazu zisku a ztráty (RK-20-2016-15, př. 2), přílohy územně samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady (RK-20-2016-15, př. 3), přehledu o peněžních tocích (RK-20-2016-15, př. 4) a přehledu o změnách vlastního kapitálu (RK-20-2016-15, př. 5). Dalším povinným podkladem je závěrečná inventarizační zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2015
(RK-20-2016-15, př. 6), roční zpráva interního auditu za rok 2015 (RK-20-2016-15, př. 7) a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2015 (RK-20-2016-15, př. 8).
Schvalujícím orgánem schvalované účetní závěrky Kraje Vysočina sestavené k rozvahovému dni je dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Kraje Vysočina, jemuž je i v průběhu účetního období zajištěn elektronický přístup k mezitímním (čtvrtletním) závěrkám a roční účetní závěrce na webové stránce kraje v odkazu: hospodaření transparentně/rozpočet kraje/rozpočet/výkazy. Za účetní období roku 2015 se za schvalovanou účetní závěrku považuje řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni tj. k 31. 12. 2015. Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení účetního hospodářského výsledku. Ve srovnání se závěrečným účtem kraje, účetní výsledek hospodaření zachycuje jiný rozměr hodnocení hospodaření Kraje Vysočina, neboť jsou v něm obsaženy všechny aspekty akruálního principu zobrazování ekonomických skutečností. V rámci akruálního principu se veškeré známé hospodářské operace účtují
a vykazují v období, ve kterém nastaly a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují, bez ohledu na to, zda a kdy byly zaplaceny. Jedná se tedy o účetní operaci, která nemá souvislost s výsledkem hospodaření dle rozpočtových pravidel a s rozdělením disponibilních prostředků do dalšího období.
O úkonu schválení (případně neschválení) účetní závěrky zpracuje následně Kraj Vysočina protokol (nad rámec usnesení zastupitelstva kraje), jehož návrh je uveden v materiálu
RK-20-2016-15, př. 9.
Pro úplnost uvádíme, že účetní závěrka za účetní období roku 2015 byla dne 25. 2. 2016 odeslána do centrálního systému účetních informací státu (CSUIS). Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolními chody v tomto systému a přijetí účetní závěrky do CSUIS proběhlo bez připomínek Ministerstva financí.
Návrh řešení V rámci sestavení účetní závěrky Kraje Vysočina k rozvahovému dni 31. 12. 2015 byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časové souvisí s hospodařením Kraje Vysočina v roce 2015. Zaúčtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady a v souladu s vnitřními směrnicemi kraje. Kraj Vysočina provedl inventarizaci veškerého majetku, závazků a ostatní aktiv a pasiv k rozvahovému dni 31. 12. 2015, inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřními předpisy vydanými ředitelem krajského úřadu. Stavy účtů dle provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v účetnictví a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka
se sestavuje na základě údajů z účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a v souladu s Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky
a vzhledem k tomu, že i pracovníci kontrolní skupiny Ministerstva financí provádějící přezkoumání hospodaření konstatovali, že účetnictví kraje je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Kraje Vysočina, ekonomický odbor navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou
k 31. 12. 2015.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2015.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz