Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-75

RK-20-2016-75.doc  RK-20-2016-75pr01.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-20-2016-75
NázevTeritoriální pakt zaměstnanosti
Zpracoval I. Fryšová, P. Tlustoš, členové pracovní skupiny
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dohody o partnerství , na základě které bude fungovat tzv. Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina.
Usnesením č. 2011/33/2015/RK ze dne 3. 11. 2015 Rada Kraje Vysočina uložila
Ing. Bc. Martinu Hyskému, členu rady kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) projednat s regionálními partnery problematiku teritoriálních paktů zaměstnanosti a předložit Radě Kraje Vysočina podklady k rozhodnutí o založení Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina (dále jen TPZ ) (Rada kraje bera na vědomí informace obsažené v materiálu RK-33-2015-25; ukládá Ing. Bc. Martinu Hyskému, členu rady kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina projednat s regionálními partnery problematiku popsanou v materiálu
RK-33-2015-25 a předložit Radě Kraje Vysočina podklady k rozhodnutí o založení Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina).
TPZ jsou strategickou platformou pro partnerskou spolupráci organizací a institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti krajů. TPZ mohou být zároveň využívány jako odborné platformy pro oblast zaměstnanosti a vzdělávání v dalších regionálních aktivitách např. Regionální stálá konference, integrované nástroje, krajské a místní akční plány vzdělávání, regionální inovační strategie, dále mohou být využity k realizaci tzv. sektorových dohod.
V rámci řešení této problematiky byla v listopadu 2015 ustavena pracovní skupina, ve které byli zastoupeni zástupci Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Vysočina Education, p.o., Úřadu práce České republiky, Svazu průmyslu a dopravy, Českomoravské konfederace odborových svazů, Krajského úřadu Kraje Vysočina - odbor regionálního rozvoje a odbor školství, mládeže a sportu. V rámci činnosti pracovní skupiny byly v prvním kroku analyzovány dosavadní struktury fungující v této oblasti. Mezi analyzované struktury patřily: Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina; Rada pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina; Poradní sbor ředitele ÚP ČR, pobočka Kraj Vysočina; Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina; Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářství; Rada pro inovace Kraje Vysočina.
Členové pracovní skupiny se po zpracování této analýzy shodli, že v kraji existuje prostor pro spolupráci v rámci TPZ. Z tohoto důvodu byl zpracován návrh Dohody o spolupráci viz materiál RK-2016-20-75, př. 1 (dále jen Dohoda ), kde jsou především v čl. 3 uvedeny aktivity, kterými se bude TPZ věnovat. Vzhledem ke svým dosavadním aktivitám projevovala zásadní zájem o tuto problematiku po celou dobu činnosti pracovní skupiny Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, která je připravena po uzavření Dohody podat projekt do aktuálně vyhlášené výzvy OP Zaměstnanost č. 55, která je zacílena přímo na regionální projekty TPZ v partnerství s Úřadem práce.
Teritoriální pakty zaměstnanosti budou mít rovněž provazbu na další nástroje, mezi které patří např. Observatoře trhu práce .
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhradit si rozhodnutí o uzavření dohody o spolupráci dle materiálu RK-20-2016-75, př. 1 a rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, Úřadem práce České republiky, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Českomoravskou konfederací odborových svazů a Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-20-2016-75, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout uzavřít dohodu o spolupráci dle materiálu RK-20-2016-75, př. 1;
* rozhodnout uzavřít dohodu o spolupráci dle materiálu RK-20-2016-75, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz