Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-61

RK-20-2016-61.doc  RK-20-2016-61pr01.xls
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-20-2016-61
NázevZměna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval1 Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu pro: jednání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016 zpracovali: V. Dvořá
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u slučovaných pedagogicko-psychologických poraden.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0167/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 schválilo systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - sloučení pedagogicko-psychologických poraden zřízených Krajem Vysočina k 1. 7. 2016 a záměr od tohoto data převést činnost součásti Speciálně pedagogické centrum z příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, IČO 70832510.
Z důvodu tohoto sloučení a převedení činnosti je nutná změna závazných ukazatelů, kdy se u předávajících organizací sníží závazný ukazatel o nevyčerpaný zůstatek rozpočtu provozních výdajů a o poměrnou část odvodu z fondu investic na 2. pololetí 2016. Tyto nevyčerpané prostředky u předávajících organizací se převedou do rozpočtu přejímající organizace dle materiálu RK-20-2016-61, př. 1. Veškeré přesuny rozpočtu byly projednány a odsouhlaseny jak předávajícími organizacemi, tak i s přejímající organizací.
Návrh řešení OŠMS navrhuje schválit změnu závazných ukazatelů u slučovaných organizací k 1. 7. 2016 dle materiálu RK-20-2016-61, př. 1. Dále navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu.
Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována pod ID O01552-06.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3146 - Zařízení výchovného poradenství o částku 78 000 Kč při současném snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 78 000 Kč dle materiálu RK-20-2016-61, př. 1;
* změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-20-2016-61, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín červenec 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz