Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2016, které se konalo dne 7. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 6. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
83. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/6023 Olešná - průtah“
84. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2016
 2. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 3. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 4. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČENÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU REGISTRU SMLUV
 5. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2015
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
 7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 8. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského
 10. Informace o cestě členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti Ukrajiny a uzavření smlouvy o výpůjčce
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
 12. Posouzení požadavku na poskytnutí příspěvku 500 tis. Kč nebo jeho části zdrojově krytého z příspěvku na výkon státní správy
 13. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
 14. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
 15. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
 17. Návrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
 18. Stavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
 20. Předání pozemků v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 21. Koupě pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 23. Smlouva zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku
 24. Darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 26. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Křižanov
 28. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 31. Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
 32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Horní Kosov
 33. Koupě nemovitostí pro akci Transformace Domova Háj I.
 34. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
 35. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Pardubickým krajem na území Kraje Vysočina
 36. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Bezpečná silnice 2016
 37. Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury
 38. Příprava projektu II/360 Třebíč - Střítež k předložení do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
 39. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 40. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
 41. Veřejná zakázka na služby: II/347 Čejov - Humpolec, PD
 42. Veřejná zakázka na služby: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD
 43. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Samonavíjecí reflexní pásky
 44. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-07-2016, komunikace
 45. Informace o postupu prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice
 46. Dohoda o převodu práv a povinností z investorství
 47. Informace o podkladech ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
 48. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
 50. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
 51. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
 52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
 53. Rozhodnutí o žádostech o zařazení Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
 54. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 55. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
 59. Návrh na úpravu čerpání fondu investic Základní školy a Praktická školy Chotěboř na rok 2016
 60. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí
 61. Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 62. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod na rok 2016
 63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč
 64. Poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 65. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
 67. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
 68. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
 69. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Pokračování projektu Postav si svoje auto
 70. Projekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
 71. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 72. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 73. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 74. Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
 75. Teritoriální pakt zaměstnanosti
 76. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
 77. Profil Kraje Vysočina - červen 2016
 78. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 79. Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
 80. Podání žádosti projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 81. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - smlouva o partnerství
 82. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
 83. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/6023 Olešná - průtah“
 84. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 85. Rozprava členů rady

Usnesení 1017/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02, 03 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1018/20/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2016-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 17. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-02.doc, RK-20-2016-02, př. 1

03. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1019/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2016-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-03.doc, RK-20-2016-03, př. 1

04. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČENÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU REGISTRU SMLUV
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1020/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-20-2016-04, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 1. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-04.doc, RK-20-2016-04, př. 1

05. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí věcného daru vítězům soutěže Stavba Vysočiny 2015 Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1021/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dle materiálu RK-20-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-05.doc, RK-20-2016-05, př. 1, RK-20-2016-05, př. 2, RK-20-2016-05, př. 3

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Velké Meziříčí, IČO 00295671 ve výši 500 000 Kč a Obci Velká Losenice, IČO 00295655 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-20-2016-06, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-06, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-06.doc, RK-20-2016-06, př. 1, RK-20-2016-06, př. 2, RK-20-2016-06, př. 3, RK-20-2016-06, př. 4

07. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu udělení odměn členům výborů a komisí za období 1. 12. 2015 - 31. 5. 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1023/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-07.doc, RK-20-2016-07, př. 1, RK-20-2016-07, př. 2, RK-20-2016-07, př. 3

08. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1024/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 8 896 466 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-20-2016-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2016-08, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 8 896 466 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 896 466 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-08.doc, RK-20-2016-08, př. 1, RK-20-2016-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila materiál k dopracování. I. Šteklová doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-09.doc, RK-20-2016-09, př. 1, RK-20-2016-09, př. 2, RK-20-2016-09, př. 3, RK-20-2016-09, př. 4

10. Informace o cestě členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti Ukrajiny a uzavření smlouvy o výpůjčce
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o plánované pracovní cestě členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1025/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálů RK-20-2016-10, př. 1 a RK-20-2016-10, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 20. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-10.doc, RK-20-2016-10, př. 1, RK-20-2016-10, př. 2

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1026/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016 dle materiálu RK-20-2016-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. června 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-11.doc, RK-20-2016-11, př. 1

12. Posouzení požadavku na poskytnutí příspěvku 500 tis. Kč nebo jeho části zdrojově krytého z příspěvku na výkon státní správy
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/20/2016/RK
Rada kraje
projednala
požadavek na poskytnutí příspěvku 500 tis. Kč nebo jeho části zdrojově krytého z příspěvku na výkon státní správy;
rozhoduje
nepředložit jej z důvodů uvedených v materiálu RK-20-2016-12 na jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-12.doc, RK-20-2016-12, př. 1, RK-20-2016-12, př. 2, RK-20-2016-12, př. 3, RK-20-2016-12, př. 4

13. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s rozpočtovým výhledem Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu RK-20-2016-13, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu RK-20-2016-13, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-20-2016-13, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-13.doc, RK-20-2016-13, př. 1, RK-20-2016-13, př. 2, RK-20-2016-13, př. 3

14. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1029/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2015 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu RK-20-2016-14, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-14.doc, RK-20-2016-14, př. 1

15. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, informovali radu kraje o předložené účetní závěrce Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2015.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-15.doc, RK-20-2016-15, př. 1, RK-20-2016-15, př. 2, RK-20-2016-15, př. 3, RK-20-2016-15, př. 4, RK-20-2016-15, př. 5, RK-20-2016-15, př. 6, RK-20-2016-15, př. 7, RK-20-2016-15, př. 8, RK-20-2016-15, př. 9

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 019) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví ve výši 79 000 Kč na realizaci projektu Sochařství skrze dílo Jana Štursy;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 79 000 Kč určenou na realizaci projektu Sochařství skrze dílo Jana Štursy.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-16.doc

17. Návrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámili radu kraje s návrhem zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 69 900 000 Kč na zvláštní účet projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic, s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-17.doc, RK-20-2016-17, př. 1

18. Stavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního a Z. Berka, pracovník oddělení správy realit, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1033/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálů RK-20-2016-18, př. 1 a RK-20-2016-18, př. 1a;
bere na vědomí
návrh Smlouvy o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem dle materiálu RK-20-2016-18, př. 3;
ukládá
RNDr. Marii Kružíkové, radní kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu dojednat konečné znění návrhu smlouvy a předložit je Zastupitelstvu Kraje Vysočina na jednání v září 2016;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít Smlouvu dle materiálu RK-20-2016-18, př. 2;
 • požádat Město Havlíčkův Brod o bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod potřebných pro výstavbu budovy Krajské knihovny Vysočiny z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • vyhlásit záměr darovat Městu Havlíčkův Brod části pozemků par. č. 3051/1 a 3051/7, pozemků par. č. 3051/5, 3051/6, 3051/11, 3051/12, 3051/16, 3051/17, 3051/32, 3051/34, 3051/40, 3051/41, 3051/46 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3051/37 a 3051/38, vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod včetně pozemní komunikace pro motorová vozidla a chodníku pro pěší na těchto a dalších pozemcích se nacházejících (odbočka z ulice Kyjovská k areálu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a podél hřiště v areálu školy k polní cestě, kanalizace od areálu školy a bytového domu k ulici Kyjovská, veřejného osvětlení podél chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod přičemž darování bude vázáno na splnění následujících podmínek:
 • bezúplatný převod částí pozemků par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje
 • uzavření smlouvy o financování dle materiálu RK-20-2016-18, př. 2
 • uzavření Smlouvy o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem.
odpovědnost: OM, OKPPCR
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-18.doc, RK-20-2016-18, př. 1, RK-20-2016-18, př. 1a, RK-20-2016-18, př. 2, RK-20-2016-18, př. 3

47. Informace o podkladech ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
Z. Chlád seznámil radu kraje s předloženým materiálem řešícím snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí podklady k řešení problematiky dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina dle materiálů RK-20-2016-47, př. 1 a RK-20-2016-47, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-47.doc, RK-20-2016-47, př. 1, RK-20-2016-47, př. 2

48. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil radě kraje návrh poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1035/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-20-2016-48, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2016-48, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-20-2016-48, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2016-48, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-48.doc, RK-20-2016-48, př. 1, RK-20-2016-48, př. 2, RK-20-2016-48, př. 3, RK-20-2016-48, př. 4, RK-20-2016-48, př. 5

L. Joukl navrhl projednání bodů 19 32 a 82 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
Usnesení 1036/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-19.doc, RK-20-2016-19, př. 1, RK-20-2016-19, př. 2

20. Předání pozemků v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1037/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2016-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-20.doc, RK-20-2016-20, př. 1

21. Koupě pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 1038/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-21.doc, RK-20-2016-21, př. 1, RK-20-2016-21, př. 2

22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1039/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-20-2016-22, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-22.doc, RK-20-2016-22, př. 1

23. Smlouva zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku
Usnesení 1040/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi obcí Uhřínov na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku na části pozemku par. č. 3761 - ostatní plocha, neplodná půda (trvalý zábor 38 m2) v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-23.doc, RK-20-2016-23, př. 1

24. Darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 1041/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, označenou jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1, ostatní plocha, o výměře 1277 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-24.doc, RK-20-2016-24, př. 1, RK-20-2016-24, př. 2, RK-20-2016-24, př. 3

25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1042/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-20-2016-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-25.doc, RK-20-2016-25, př. 1

26. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1043/20/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-20-2016-26, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-20-2016-26, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemku dle materiálu RK-20-2016-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-26.doc, RK-20-2016-26, př. 1

27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Křižanov
Usnesení 1044/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městysem Křižanov jako budoucím povinným ze služebnosti na akci Domov Kamélie Křižanov - trafostanice na pozemcích par. č. 2286 a par. č. 240 v k. ú. a obci Křižanov dle materiálu RK-20-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. června 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-27.doc, RK-20-2016-27, př. 1, RK-20-2016-27, př. 2

28. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 1045/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-28.doc, RK-20-2016-28, př. 1, RK-20-2016-28, př. 2

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
Usnesení 1046/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-29.doc, RK-20-2016-29, př. 1, RK-20-2016-29, př. 2

30. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 1047/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-30, př. 1 od obce Nová Ves u Chotěboře;
 • rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek od SODO DUO, spol. s r.o. se sídlem Nová Ves u Chotěboře č.p. 180, IČ 60915480 za cenu, za podmínek
a v rozsahu dle materiálu RK-20-2016-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-30.doc, RK-20-2016-30, př. 1, RK-20-2016-30, př. 2, RK-20-2016-30, př. 3, RK-20-2016-30, př. 4

31. Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
Usnesení 1048/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-31.doc

32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Horní Kosov
Usnesení 1049/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-32.doc, RK-20-2016-32, př. 1, RK-20-2016-32, př. 2

82. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1050/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést spoluvlastnický podíl 109/250 budovy Domanín č.p. 136, zemědělské stavby v k. ú.. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem, včetně součástí a příslušenství, za kupní cenu 1 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Společnosti Bohuňov, a.s., se sídlem č.p. 40, 593 01 Bohuňov, IČO 25317652, s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 550 000 Kč v termínu do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2017, 3. splátka ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2018; kupní smlouva bude uzavřena s rozvazující podmínkou uplatnění předkupního práva pro vlastníka pozemku, na němž se nachází převážná část budovy; pro případ neuhrazení některé splátky kupní ceny ve sjednané výši a termínu, bude prodávající oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, včetně možnosti odstoupení od kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-82.doc, RK-20-2016-82, př. 1, RK-20-2016-82, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 33, 34 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

33. Koupě nemovitostí pro akci Transformace Domova Háj I.
Usnesení 1051/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-33.doc, RK-20-2016-33, př. 1, RK-20-2016-33, př. 2

34. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
Usnesení 1052/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemků par. č. 98 - zahrada o výměře 1073 m2, par. č. 103 - zahrada o výměře 1237 m2, par. č. 104/1 - zahrada o výměře 1594 m2 a pozemků par. č. 2654 - ostatní plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov o výměře cca 2000 m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 740 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-34.doc, RK-20-2016-34, př. 1

35. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Pardubickým krajem na území Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí Pardubického kraje o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Pardubickým krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1053/20/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Pardubickým krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linky 620754 Horní Bradlo - Trhová Kamenice - Údavy - Hlinsko na období do 10. 12. 2016.
odpovědnost: ODSH
termín: 10. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-35.doc, RK-20-2016-35, př. 1

36. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Bezpečná silnice 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1054/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2016 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2016-36, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2016 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2016-36, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-36, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-36.doc, RK-20-2016-36, př. 1, RK-20-2016-36, př. 2, RK-20-2016-36, př. 3

L. Joukl navrhl projednání bodů 37, 38 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

37. Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury
Usnesení 1055/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury dle materiálu RK-20-2016-37, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-37.doc, RK-20-2016-37, př. 1

38. Příprava projektu II/360 Třebíč - Střítež k předložení do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
Usnesení 1056/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu II/360 Třebíč - Střítež do operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit projektovou žádost o podporu projektu II/360 Třebíč - Střítež do operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu RK-20-2016-38, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-38.doc, RK-20-2016-38, př. 1, RK-20-2016-38, př. 2, RK-20-2016-38, př. 3

39. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení projektové záměry určené pro čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu a programu Interreg V-A v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 2020 v oblasti dopravní infrastruktury. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
projektové záměry dle materiálu RK-20-2016-39, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 1951/32/2015/RK tak, že materiál RK-32-2015-34, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2016-39, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0525/06/2015/ZK tak, že materiál ZK-06-2015-52, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2016-39, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-39.doc, RK-20-2016-39, př. 1, RK-20-2016-39, př. 2, RK-20-2016-39, př. 3

40. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1058/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina v rozsahu materiálu RK-20-2016-40, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 06. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-40.doc, RK-20-2016-40, př. 1

41. Veřejná zakázka na služby: II/347 Čejov - Humpolec, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro akci „II/347 Čejov - Humpolec, PD“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1059/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky II/347 Čejov - Humpolec, PD formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-20-2016-41, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/347 Čejov - Humpolec, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-20-2016-41, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-41.doc, RK-20-2016-41, př. 1, RK-20-2016-41, př. 2, RK-20-2016-41, př. 3, RK-20-2016-41, př. 4

42. Veřejná zakázka na služby: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou akci. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1060/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-20-2016-42, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-20-2016-42, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-42.doc, RK-20-2016-42, př. 1, RK-20-2016-42, př. 2, RK-20-2016-42, př. 3, RK-20-2016-42, př. 4

43. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Samonavíjecí reflexní pásky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1061/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-43.doc, RK-20-2016-43, př. 1, RK-20-2016-43, př. 2

44. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-07-2016, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1062/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-44.doc, RK-20-2016-44, př. 1, RK-20-2016-44, př. 2

45. Informace o postupu prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o dosavadním postupu prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky Přibyslavice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1063/20/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o dosavadním postupu prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice dle materiálu RK-20-2016-45;
schvaluje
další postup prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice dle materiálu RK-20-2016-45.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-45.doc, RK-20-2016-45, př. 1

46. Dohoda o převodu práv a povinností z investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dohody o postoupení práv a povinností z investorství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1064/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství pro část stavby v rozsahu dle čl. II ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č.j. 22938/2010/OSÚ-5 ze dne 28. 1. 2011 - Stanovení podmínky pro změnu stavby a projektovou přípravu - obsah bodu č.7 - Přeložka sloupu VN v km 1,190, dle materiálu RK-20-2016-46, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 20. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-46.doc, RK-20-2016-46, př. 1

83. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/6023 Olešná - průtah“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1065/20/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-83.doc, RK-20-2016-83, př. 1, RK-20-2016-83, př. 2

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1066/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
 • Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2016 dle materiálu RK-20-2016-49, př. 1;
 • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2016 dle materiálu RK-20-2016-49, př. 2;
 • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2016, dle materiálu RK-20-2016-49, př. 3;
 • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2016, dle materiálu RK-20-2016-49, př. 4;
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-49.doc, RK-20-2016-49, př. 1, RK-20-2016-49, př. 2, RK-20-2016-49, př. 3, RK-20-2016-49, př. 4

50. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1067/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016 dle materiálu RK-20-2016-50, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-50.doc, RK-20-2016-50, př. 1

51. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1068/20/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • myčka nádobí LK 110, inventární číslo 391/44, rok pořízení 2005, pořizovací cena 106 981 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2016 je 14 973 Kč, Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci, IČO 00511897, se sídlem Pošná - Proseč 1, PSČ 39501;
 • smažící pánev, inventární číslo 391/41, rok pořízení 2004, pořizovací cena 112 066 Kč, zůstatková cena k 1. 6. 2016 je 6 712 Kč, Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, IČO 00511871, se sídlem Onšov 1, PSČ 39501.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-51.doc

52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1069/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši celkem 158 554,26 EUR (4 284 928,88 Kč) a převod finančních prostředků ve výši 9 149,41 EUR na účet projektového partnera 1 (Amt der NÖ Landesregieurng, Abteilung F3, Seniorenreferat - dnešní název Referat Generationen) a převod finančních prostředků ve výši 2 506,85 EUR na účet projektového partnera 2 (IMC Fachhochschule Krems).
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-52.doc

53. Rozhodnutí o žádostech o zařazení Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1070/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2016-53, př. 1;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-20-2016-53, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018 dle materiálu RK-20-2016-53, př. 2;
 • schválit Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 dle materiálu RK-20-2016-53, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-53.doc, RK-20-2016-53, př. 1, RK-20-2016-53, př. 2, RK-20-2016-53, př. 3

80. Podání žádosti projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem podání projektové žádosti Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1071/20/2016/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu podání projektové žádosti Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci a výzvě č. 30_16_003.
odpovědnost: OSV, OŠMS
termín: 28. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-80.doc, RK-20-2016-80, př. 1

81. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - smlouva o partnerství
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení vzor smlouvy o partnerství v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1072/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
vzor smlouvy o partnerství dle materiálu RK-20-2016-81, př. 1 v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle výzvy č. 30_16_003 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
odpovědnost: OSV, OŠMS
termín: 20. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-81.doc, RK-20-2016-81, př. 1

54. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování členů konkursní komise. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1073/20/2016/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu RK-20-2016-54, př. 1;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu, dle materiálu RK-20-2016-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-54.doc, RK-20-2016-54, př. 1, RK-20-2016-54, př. 2

55. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku SŠPTA Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1074/20/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nákladního skříňového auta Avia A21.1F Furgon registrační značky JI 90-44 pořízeného v roce 1990, inventární číslo 64450005, pořizovací cena 112 823,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč a osobního automobilu Škoda Forman registrační značky JID 65-42 pořízeného v roce 1992, inventární číslo 64440010, pořizovací cena 173 005,30 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava dle materiálu RK-20-2016-55.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-55.doc

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1075/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-20-2016-56;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 ve výši 100 000 Kč Základní škole Pacov, IČO 75000474.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-56.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 57, 58 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
Usnesení 1076/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 ve výši 33 002 Kč dle materiálu RK-20-2016-57;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí v roce 2016 ve výši 33 002 Kč Základní škole a mateřské škole Štoky, příspěvkové organizaci, IČO 75016362.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-57.doc

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
Usnesení 1077/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 ve výši 387 700 Kč dle materiálu RK-20-2016-58, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-20-2016-58, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 ve výši 387 700 Kč dle materiálu RK-20-2016-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-58.doc, RK-20-2016-58, př. 1

59. Návrh na úpravu čerpání fondu investic Základní školy a Praktická školy Chotěboř na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Základní školy a Praktické školy Chotěboř o schválení použití fondu investic na „Dodávku a instalaci zvedacího a asistenčního systému pro imobilní žáky“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1078/20/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou čerpání fondu investic Základní školy a Praktické školy Chotěboř, IČO 70836329, na rok 2016 dle materiálu RK-20-2016-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Praktické školy Chotěboř
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-59.doc, RK-20-2016-59, př. 1

60. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1079/20/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2016-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-60.doc, RK-20-2016-60, př. 1

61. Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1080/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3146 - Zařízení výchovného poradenství o částku 78 000 Kč při současném snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 78 000 Kč dle materiálu RK-20-2016-61, př. 1;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-20-2016-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: červenec 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-61.doc, RK-20-2016-61, př. 1

62. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy čerpání fondu investic Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1081/20/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou čerpání fondu investic Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod, IČO 70837139 na rok 2016 dle materiálu RK-20-2016-62, př. 1;
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic ve výši 110 000 Kč pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-62.doc, RK-20-2016-62, př. 1

63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Katolickému gymnáziu Třebíč na dofinancování projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1082/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Katolickému gymnáziu Třebíč, se sídlem Otmarova 22, 674 01 Třebíč, IČO: 44065663, ve výši 47 260 Kč na dofinancování projektu Komunikace v Evropě: tenkrát a v dnešní době, virtuálně a reálně a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2016-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-63.doc, RK-20-2016-63, př. 1

64. Poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1083/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Mrštíkova 1176/1, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu RK-20-2016-64, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2016-64, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-64.doc, RK-20-2016-64, př. 1

65. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1084/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2016 v celkové výši 559 036 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-20-2016-65, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-65, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2016 v celkové výši 7 428 254 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-20-2016-65, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-65, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-65.doc, RK-20-2016-65, př. 1, RK-20-2016-65, př. 2, RK-20-2016-65, př. 3, RK-20-2016-65, př. 4, RK-20-2016-65, př. 5

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1085/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 v celkové výši 3 669 141 Kč dle materiálu RK-20-2016-66;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-20-2016-66, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2016-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-66.doc, RK-20-2016-66, př. 1

67. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1086/20/2016/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0847/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016;
bere na vědomí
projektové záměry dle materiálů RK-20-2016-67, př. 1, RK-20-2016-67, př. 2, RK-20-2016-67, př. 3 a RK-20-2016-67, př. 4;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři:
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B dle materiálu RK-20-2016-67, př. 1;
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na přístavbu dílen pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-20-2016-67, př. 2;
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na dostavbu budov v areálu Školního statku Humpolec dle materiálu RK-20-2016-67, př. 3;
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie ve školách Střední průmyslová škola stavební Jihlava, Střední průmyslová škola stavební Třebíč a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-20-2016-67, př. 4;
 • zpracovat odhad nákladů na stavební úpravy pro krajské poradenské centrum a předložit radě kraje návrh na financování;
rozhoduje
zařadit novou akci PPP a SPC Vysočina - krajské poradenské centrum do rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1 - Školství;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B ve výši max. 225,7 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 136,7 mil. Kč); částka do výše 32 mil. Kč na realizaci úprav v budově A bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 ve výši max. 26,5 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 3 mil. Kč); prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec ve výši max. 77,3 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 9,4 mil. Kč), částka do výše 1,8 mil. Kč na zpracování stavební dokumentace bude uvolněna dle potřeby, ostatní prostředky budou uvolňovány, pokud bude projekt vybrán k realizaci;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie ve výši max. 25,5 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 0,8 mil. Kč), pokud bude projekt vybrán k realizaci.
odpovědnost: OŠMS, OM, Projektová kancelář
termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-67.doc, RK-20-2016-67, př. 1, RK-20-2016-67, př. 2, RK-20-2016-67, př. 3, RK-20-2016-67, př. 4, RK-20-2016-67, př. 5

68. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem převodu služeb speciálně pedagogického centra v Havlíčkově Brodu v rámci systémového řešení poradenských služeb v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1087/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést činnost součásti Speciálně pedagogické centrum z příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, na příspěvkovou organizaci Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, IČO 70832510, dnem 1. 7. 2016 dle materiálu RK-20-2016-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel a ředitelka příslušných organizací
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-68.doc, RK-20-2016-68, př. 1, RK-20-2016-68, př. 2

69. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Pokračování projektu Postav si svoje auto
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1088/20/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 1 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 400 000 Kč určenou na finanční zajištění pokračování projektu Postav si svoje auto.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-69.doc

70. Projekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu převodu finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1089/20/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o realizaci projektu SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2016-70, př. 1 v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu;
ukládá
odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a předložit její znění ke schválení radě kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 5 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-70.doc, RK-20-2016-70, př. 1

71. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1090/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Lípa, se sídlem Lípa 93, 582 57 Lípa, IČO: 00267805;
 • poskytnout dar obci Lípa, se sídlem Lípa 93, 582 57 Lípa, IČO: 00267805, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-20-2016-71, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-71.doc, RK-20-2016-71, př. 1, RK-20-2016-71, př. 2

72. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1091/20/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-20-2016-72;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty na zvláštním účtu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina související s vratkou dotace ve výši 14 619 831,74 Kč a úroků ve výši 1 045 647,51 Kč globálního grantu CZ.1.07/3.2.09.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-72.doc

73. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu udělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1092/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2016-73, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2016-73, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-73, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-73.doc, RK-20-2016-73, př. 1, RK-20-2016-73, př. 2

74. Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 6 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k přípravě a realizaci projektu RUMOBIL s tím, že finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-74.doc

75. Teritoriální pakt zaměstnanosti
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dohody o spolupráci zajišťující Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1094/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-75.doc, RK-20-2016-75, př. 1

76. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o plnění Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1095/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-76.doc, RK-20-2016-76, př. 1, RK-20-2016-76, př. 2, RK-20-2016-76, př. 3

77. Profil Kraje Vysočina - červen 2016
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1096/20/2016/RK
Rada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2017;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2016-77, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-77.doc, RK-20-2016-77, př. 1, RK-20-2016-77, př. 2

78. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1097/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-20-2016-78, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-78.doc, RK-20-2016-78, př. 1

79. Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu MINDtheENERGY. Z jednání se omluvili J. Běhounek a P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1098/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu MINDtheENERGY v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2016-79, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 23. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-79.doc, RK-20-2016-79, př. 1, RK-20-2016-79, př. 1a

84. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnili zástupci Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1099/20/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno, IČO: 75082241 dle materiálu RK-20-2016-84, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2016-84, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 1 439 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 439 800 Kč na realizaci akce „Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV“ v roce 2016.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2016-84.doc, RK-20-2016-84, př. 1, RK-20-2016-84, př. 2

85. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 20/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 14. 6. 2016, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Novotný               ……...……………………………………


Petr Piňos                      …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 13. 6. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz