Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-66

RK-20-2016-66.doc  RK-20-2016-66pr01.xls
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-20-2016-66
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
Zpracoval V. Trávníková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 a jejich zprostředkování právnickým osobám.
Účelem programu je zajistit dostatečnou odbornou podporu pro realizaci § 16 školského zákona poskytnutím mzdových prostředků na činnost odborných pracovníků včetně zákonných odvodů. Navýšení kapacit lze realizovat buď rozšířením pozic o dalšího pracovníka nebo navýšením úvazků stávajících pracovníků nebo kombinací těchto možností. Program umožní také financování pracovníka zajišťujícího pro školy a školská zařízení zápůjčky učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru.
MŠMT rozhodnutím č. MSMT-13414-10/2016 poskytlo kraji finanční prostředky
v celkové výši 3 669 141 Kč s účelovým určením pro právnické osoby uvedené v materiálu
RK-20-2016-66, př. 1. Schválené navýšení pracovních úvazků pro odbornou podporu činí celkem 9,3 úvazků. Úvazek administrativního pracovníka činí 0,5.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 v celkové výši 3 669 141 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu
RK-20-2016-66, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 dle materiálu RK-20-2016-66, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 669 141 Kč - na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 (UZ 33069).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 v celkové výši 3 669 141 Kč dle materiálu RK-20-2016-66;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-20-2016-66, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2016-66, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz