Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-38

RK-20-2016-38.doc  RK-20-2016-38pr01.pdf  RK-20-2016-38pr02.pdf  RK-20-2016-38pr03.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-20-2016-38
NázevPříprava projektu II/360 Třebíč - Střítež k předložení do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí rozhodnutí o předložení žádosti o poskytnutí podpory z operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika (dále jen Interreg V-A ) na realizaci projektu II/360 Třebíč - Střítež.
Uvedený záměr je v souladu s kontinuální výzvou k předkládání žádostí o podporu z Interreg V-A. Předfinancování tohoto záměru je zajištěno z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0525/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH ) vytipoval projektový záměr modernizace úseku komunikace II/360 Třebíč - Střítež (lokalizace dle materiálu RK-20-2016-38, př. 3) v délce 0,904 km. Tento záměr byl projednáván se zástupci partnera, kterým je země Dolní Rakousko. Povinné údaje dle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálu RK-20-2016-38, př. 1.
Pro schvalování projektu na nejbližším zasedání monitorovacího výboru programu (leden 2017) je třeba příslušnou žádost o podporu zpracovat a předložit k hodnocení nejpozději do 22. 9. 2016. Jednou z povinných příloh projektové žádosti o podporu je Dohoda o spolupráci mezi vedoucím partnerem (Kraj Vysočina) a projektovým partnerem (země Dolní Rakousko) dle materiálu RK-20-2016-38, př. 2. Rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji
a o mezinárodní spolupráci je v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
ODSH doporučuje Radě Kraje Vysočina:
* schválit předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu II/360 Třebíč - Střítež do operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika;
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství připravit projektovou žádost o podporu projektu II/360 Třebíč - Střítež do operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika;
* doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu RK-20-2016-38, př. 2;
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu. Navržený projekt je v souladu s prioritními úseky v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 a s výstupy znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj-Vltava. Lhůta pro podání projektových žádostí na 3. zasedání monitorovacího výboru tohoto programu byla stanovena do 22. 9. 2016.

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu II/360 Třebíč - Střítež do operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit projektovou žádost o podporu projektu II/360 Třebíč - Střítež do operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovým partnerem dle materiálu RK-20-2016-38, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 22. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz