Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-82

RK-20-2016-82.doc  RK-20-2016-82pr01.pdf  RK-20-2016-82pr02.pdf
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-20-2016-82
NázevProdej nemovitého majetku v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodej spoluvlastnického podílu 109/250 budovy Domanín č.p. 136, zemědělské stavby v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem podílu 109/250 budovy bez čp/če, zemědělské stavby v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem. Spoluvlastnický podíl stavby přešel do vlastnictví kraje na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 11562/2001-3070 ze dne 20. 9. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v souvislosti s převzetím zřizovatelské působnosti Středního odborného učiliště zemědělského Bystřice nad Pernštejnem, graficky je areál nemovitostí znázorněn v materiálu RK-20-2016-82, př. 1. Nemovitost dříve užívala ke své činnosti Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko - technická Bystřice nad Pernštejnem, dále jen škola , která má budovu v hospodaření. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou je nemovitost zapsána na listu vlastnictví 226 pro katastrální území Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obec Bystřice nad Pernštejnem. Spoluvlastníkem zbývajícího podílu stavby v rozsahu 141/250 je Společnost Bohuňov, a.s., se sídlem č.p. 40, 593 01 Bohuňov, IČO 25317652.
Vícepodlažní budova byla postavena v roce 1984 ve tvaru L. Vnitřní dispozici budovy tvoří zejména prostory garáží, skladů, montážní dílny, šatny, umývárny, WC. Přípojka vody, kanalizace, el proudu do budovy je řešena prostřednictvím nemovitostí ve vlastnictví Společnosti Bohuňov, a.s. Budova je postavena na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob v areálu zemědělských budov (zemědělského střediska) Společnosti Bohuňov a. s. S vlastníky pozemků nacházejících se pod budovou nebo s vlastníky pozemků tvořící jeden funkční celek s budovou, nemá kraj ani škola uzavřeny smluvní vztahy na užívání těchto pozemků.
Škola je dle uzavřené Dohody o užívacím právu jednotlivých místností a prostor ve školicím středisku Domanín uzavřené dne 14. 12. 1993, výhradním uživatelem prostor budovy o výměře 765 m2. Dle této dohody jsou spoluvlastníci budovy povinni se společně podílet na úhradě stavebních oprav střechy v podílu 43,6 % škola a 56,4 % druhý spoluvlastník. Údržbu vnitřních prostor vyčleněných k užívání jednotlivým spoluvlastníkům si zajišťuje a hradí každý spoluvlastník samostatně s tím, že škody zaviněné nedbalostí hradí ten spoluvlastník, který škodu způsobil. Prostory v užívání školy byly vytápěny kotlem na LTO, který je již nefunkční. Nevytápěním prostor školy, došlo v zimním období k zamrznutí rozvodů vody v budově a přerušení dodávky vody do prostor užívaných druhým spoluvlastníkem. Rovněž již dochází i k zatékání do prostor dříve užívaných školou z důvodu nedostatečně prováděné údržby a oprav ploché střechy s živičnou krytinou.
Dle ustanovení § 3062 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla v roce 2014 spoluvlastníku nemovitosti Společnosti Bohuňov a.s., předložena nabídka na využití zákonného předkupního práva a to po dobu jednoho roku ode dne účinnosti občanského zákoníku, nabídka byla odmítnuta.
Budova je v současné době bez využití a s ohledem na stavebně technický stav, spoluvlastnictví podíl a vnitřní dispoziční uspořádání je nevyužitelná pro činnosti jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Dle zpracovaného znaleckého posudku na ocenění budovy ze dne 13. 10. 2015, byla cena zjištěná (úřední) spoluvlastnického podílu stanovena ve výši 1 489 210 Kč, a cena obvyklá (tržní) stanovena ve výši 1 541 260 Kč. Na pořízení znaleckého posudku bylo vynaloženo 7 500 Kč.
Rada kraje usnesením 0532/11/2016/RK dne 22. 3. 2016 rozhodla zveřejnit záměr prodeje spoluvlastnického podílu nemovitosti a schválila způsob výběru zájemce o koupi nemovitostí výběrem zájemce výběrovým řízením na určení pořadí ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem v místě a čase obvyklé povýšené o náklad na zpracování znaleckého posudku, předpokládané náklady na organizaci výběrového řízení a inzerci, tj. úhrnem zaokrouhleně ve výši 1 550 000 Kč. Prodej byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu v termínu od 30. 3. 2016 do 2. 5. 2016 a záměr prodeje byl inzerován na realitních severech. Starosta města Bystřice nad Pernštejnem byl o záměru prodeje informován.
O koupi nemovitosti projevila zájem Společnost Bohuňov a.s., která podala nabídku s kupní cenou ve výši 1 000 000 Kč. Předložená nabídka nesplnila v části minimální kupní ceny podmínky schváleného výběrového řízení a byla vyřazena. Jiný zájemce o koupi nemovitosti zájem neprojevil.
Návrh řešení Budova Domanín č.p. 136, zemědělská stavba v rozsahu spoluvlastnického podílu 109/250 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem je zbytným majetkem pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Společnost Bohuňov a. s. předložila návrh na koupi spoluvlastnického podílu 109/250 budovy Domanín č.p. 136 a to za kupní cenu ve výši 1 550 000 Kč ve splátkách rozvržených na tři roky, který je obsahem materiálu RK-20-2016-82, př. 2.
Budova je postavena na pozemcích jiných vlastníků. Dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ) vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti NOZ tj. k 1. 1. 2014, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Je-li stavba zřízena na několika pozemcích, použije se předkupní právo jen ve vztahu k pozemku, na němž je převážná část stavby. Pravidla pro využití zákonného předkupního práva jsou upravena v § 2140 a násl. NOZ.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje odbor majetkový shora uvedený spoluvlastnický podíl nemovité věci prodat přímým prodejem druhému spoluvlastníku budovy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, za kupní cenu ve výši 1 550 000 Kč, s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 550 000 Kč v termínu do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2017, 3. splátka ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2018. Pro případ neuhrazení některé splátky kupní ceny ve sjednané výši a termínu, bude prodávající oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, včetně možnosti odstoupení od kupní smlouvy.
Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah, způsob úhrady kupní ceny je uveden jako součást návrhu usnesení.
StanoviskaOŠMS s prodejem nemovitého majetku dle materiálu RK-20-2016-82 souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést spoluvlastnický podíl 109/250 budovy Domanín č.p. 136, zemědělské stavby v k. ú.. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem, včetně součástí a příslušenství, za kupní cenu 1 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Společnosti Bohuňov, a.s., se sídlem č.p. 40, 593 01 Bohuňov, IČO 25317652, s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 550 000 Kč v termínu do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2017, 3. splátka ve výši 500 000 Kč v termínu do 30. 11. 2018; kupní smlouva bude uzavřena s rozvazující podmínkou uplatnění předkupního práva pro vlastníka pozemku, na němž se nachází převážná část budovy; pro případ neuhrazení některé splátky kupní ceny ve sjednané výši a termínu, bude prodávající oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, včetně možnosti odstoupení od kupní smlouvy
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz