Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 20/2016, které se bude konat dne 07.06.2016 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2016
2. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-20-2016-02)
3. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-20-2016-03)
4. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČENÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU REGISTRU SMLUV
    ( P. Pavlinec, RK-20-2016-04)
5. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2015
    ( I. Šteklová, RK-20-2016-05)
6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
    ( I. Šteklová, RK-20-2016-06)
7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-20-2016-07)
8. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
    ( I. Šteklová , RK-20-2016-08)
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského
    ( J. Běhounek, RK-20-2016-09)
10. Informace o cestě členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti Ukrajiny a uzavření smlouvy o výpůjčce
    ( Z. Kadlec, RK-20-2016-10)
11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
    ( A. Krištofová, RK-20-2016-11)
12. Posouzení požadavku na poskytnutí příspěvku 500 tis. Kč nebo jeho části zdrojově krytého z příspěvku na výkon státní správy
    ( A. Krištofová, RK-20-2016-12)
13. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
    ( A. Krištofová, RK-20-2016-13)
14. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
    ( A. Krištofová, RK-20-2016-14)
15. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
    ( A. Krištofová, RK-20-2016-15)
16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
    ( L. Seidl, RK-20-2016-16)
17. Návrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
    ( L. Seidl, RK-20-2016-17)
18. Stavební záměr Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, L. Seidl, RK-20-2016-18)
19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
    ( P. Kolář, RK-20-2016-19)
20. Předání pozemků v k.ú. Chlístov u Okrouhlice a v k.ú. Okrouhlice do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-20-2016-20)
21. Koupě pozemků v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
    ( P. Kolář, RK-20-2016-21)
22. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-20-2016-22)
23. Smlouva zakládající právo provést stavbu v rámci akce III/3494 Uhřínov - průtah, úprava směrového oblouku
    ( P. Kolář, RK-20-2016-23)
24. Darování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
    ( P. Kolář, RK-20-2016-24)
25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-20-2016-25)
26. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-20-2016-26)
27. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Křižanov
    ( P. Kolář, RK-20-2016-27)
28. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
    ( P. Kolář, RK-20-2016-28)
29. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
    ( P. Kolář, RK-20-2016-29)
30. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
    ( P. Kolář, RK-20-2016-30)
31. Návrh na zařazení nové akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic - příprava území do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
    ( P. Kolář, RK-20-2016-31)
32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Horní Kosov
    ( P. Kolář, RK-20-2016-32)
33. Koupě nemovitostí pro akci Transformace Domova Háj I.
    ( V. Švarcová, P. Kolář, RK-20-2016-33)
34. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
    ( V. Švarcová, P. Kolář, RK-20-2016-34)
35. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Pardubickým krajem na území Kraje Vysočina
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-35)
36. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Bezpečná silnice 2016
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-36)
37. Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-37)
38. Příprava projektu II/360 Třebíč - Střítež k předložení do OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-38)
39. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-39)
40. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-40)
41. Veřejná zakázka na služby: II/347 Čejov - Humpolec, PD
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-41)
42. Veřejná zakázka na služby: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-42)
43. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Samonavíjecí reflexní pásky
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-43)
44. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-07-2016, komunikace
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-44)
45. Informace o postupu prací na přípravě přeložky silnice III/40510 Okříšky - Přibyslavice
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-45)
46. Dohoda o převodu práv a povinností z investorství
    ( H. Strnadová, RK-20-2016-46)
47. Informace o podkladech ke snížení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina
    ( E. Horná, RK-20-2016-47)
48. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-20-2016-48)
49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
    ( V. Švarcová, RK-20-2016-49)
50. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
    ( V. Švarcová, RK-20-2016-50)
51. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-20-2016-51)
52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
    ( V. Švarcová, RK-20-2016-52)
53. Rozhodnutí o žádostech o zařazení Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
    ( V. Švarcová, RK-20-2016-53)
54. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
    ( K. Ubr, RK-20-2016-54)
55. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
    ( K. Ubr, RK-20-2016-55)
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
    ( K. Ubr, RK-20-2016-56)
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
    ( K. Ubr, RK-20-2016-57)
58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
    ( K. Ubr, RK-20-2016-58)
59. Návrh na úpravu čerpání fondu investic Základní školy a Praktická školy Chotěboř na rok 2016
    ( K. Ubr, RK-20-2016-59)
60. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí
    ( K. Ubr, RK-20-2016-60)
61. Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-20-2016-61)
62. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod na rok 2016
    ( K. Ubr, RK-20-2016-62)
63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč
    ( K. Ubr, RK-20-2016-63)
64. Poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-20-2016-64)
65. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-20-2016-65)
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
    ( K. Ubr, RK-20-2016-66)
67. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
    ( K. Ubr, RK-20-2016-67)
68. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
    ( K. Ubr, RK-20-2016-68)
69. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Pokračování projektu Postav si svoje auto
    ( K. Ubr, RK-20-2016-69)
70. Projekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-70)
71. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-71)
72. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků u globálních grantů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-72)
73. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-73)
74. Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-74)
75. Teritoriální pakt zaměstnanosti
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-75)
76. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-76)
77. Profil Kraje Vysočina - červen 2016
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-77)
78. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-78)
79. Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
    ( I. Fryšová, RK-20-2016-79)
80. Podání žádosti projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-20-2016-80)
81. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - smlouva o partnerství
    (V. Švarcová, RK-20-2016-81)
82. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
    ( P. Kolář, RK-20-2016-82)
83. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz