Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-76

RK-20-2016-76.doc  RK-20-2016-76pr01.doc  RK-20-2016-76pr02.doc  RK-20-2016-76pr03.xls
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-20-2016-76
NázevVyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
Zpracoval M. Molák, D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0138/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 Zastupitelstvo Kraje Vysočina uložilo Radě Kraje Vysočina vyhodnotit naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje a to nejpozději do 30. června 2016. (Zastupitelstvo kraje schvaluje Program rozvoje Kraje Vysočina při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA dle materiálů ZK-02-2015-76, př. 1 a ZK-02-2015-76, př. 2; ukládá Radě Kraje Vysočina předložit aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje nejpozději do 30. června 2016).
Kromě vyhodnocování naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje bylo dále navrženo v rámci monitorování naplňování PRK předkládat pravidelně 1x ročně vývoj navržených monitorovaných indikátorů.
Návrh řešení ORR předkládá Radě Kraje Vysočina zpracované vyhodnocení naplňování PRK za rok 2015, jehož obsahem je přiřazení výdajů v rámci rozpočtu kraje jednotlivým opatřením aktualizovaného PRK. ORR přiřadil ve spolupráci s odbory KrÚ výdaje rozpočtu dle metodiky uvedené v materiálu RK-20-2016-76, př. 1. Přehled jednotlivých výdajů rozpočtu kraje ve vazbě na opatření PRK je obsahem materiálu RK-20-2016-76, př. 2. Vývoj monitorovaných indikátorů dle opatření PRK je obsahem materiálu RK-20-2016-76, př. 3.
StanoviskaVýbor regionálního rozvoje: Stanovisko bude předloženo na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálů RK-20-2016-76, př. 1, RK-20-2016-76, př. 2 a RK-20-2016-76, př. 3;
* uložit radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj kraje Vysočina za rok 2016 do 30. června 2017.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 6. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz