Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-17

RK-20-2016-17.doc  RK-20-2016-17pr01.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-20-2016-17
NázevNávrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
Zpracoval R. Bendová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic (dále jen projekt) připravovaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 (dále jen IROP) do kolové výzvy č. 21 MUZEA, vyhlášené dne 10. 2. 2016.
Výstupem projektu bude instalace nových expozic a související stavební obnova budovy kulturní památky hradu Roštejn s cílem adekvátním způsobem zpřístupnit a prezentovat sbírky spravované Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací, zajistit větší ochranu vystavovaných sbírkových fondů a vyšší bezpečnost návštěvníků.
U nově koncipovaného projektu expozic je záměrem vytvořit dvě nové samostatné expozice, a to klasickou hradní trasu (památkovou interiérovou instalaci) a moderní muzejní instalaci využívající scénická a výtvarná řešení. Součástí muzejní trasy jsou výstavní místnosti, ve kterých budou realizovány krátkodobé výstavy vybraných sbírkových předmětů, které nemohou být ve specifickém hradním prostředí vystavovány dlouhodobě. Zamýšlená stavební obnova umožní využít k prezentaci sbírkových předmětů také prostory kamenné věže, které jsou v současné době obtížně přístupné. Výměna stávajícího schodiště zároveň zajistí vyšší bezpečnost návštěvníků. Všechny instalace předpokládají využití moderních metod výstavnictví (atraktivní grafika, světla, IT a AV apod.) ovšem s důrazem na muzejní formy prezentace autentických sbírkových předmětů. Reinstalace stávajících expozic a v rámci projektu plánované konzervování-restaurování sbírkových předmětů umožní rozšířit rozsah vystavovaných exponátů a zároveň bude možné zpřístupnit i sbírkové předměty z dosud neprezentovaných podsbírek spravovaných Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací.
V návaznosti na zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů a zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků budou v rámci projektu realizovány nezbytné stavební práce. Jedná se zejména o doplnění stávajícího bezpečnostního systému, úpravu elektroinstalací na základě požadavků nových expozic, statické zajištění objektu, revizi a úpravu podlah a stropních konstrukcí, výměnu oken a okenic ve špatném technickém stavu. Zároveň je nezbytné restaurovat uměleckořemeslnou výzdobu interiéru a zajistit opravu povrchu vnitřních stěn, které jsou součástí návštěvnických tras a podílí se na celkovém vyznění expozic a prezentaci sbírkových předmětů. Projekt řeší i podobu vnitřního nádvoří s parkovou úpravou, které bude korespondovat s vyzněním expozic.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na základě usnesení č. 0633/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015 schválilo za účelem přípravy projektu převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu s tím, že finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb.
V současné době byla dokončena dokumentace pro vydání stavebního povolení, probíhá zpracování projektové dokumentace k realizaci expozic a projektové dokumentace pro provedení stavby a ostatních dokladů potřebných k podání projektové žádosti do 21. výzvy IROP, která je vyhlášená do 31. 7. 2016.
V materiálu RK-20-2016-17, př. 1 je uveden přehled předpokládaných nákladů a předpokládaná výše dotace na projekt. V průběhu přípravy projektu byly stanoveny celkové náklady projektu na 74 900 000 Kč. Vzhledem k tomu, že dosud byl Zastupitelstvem Kraje Vysočina schválen převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu, je třeba dále schválit převod ve zbývající výši 69 900 000 Kč.
Dotace z IROP je stanovena na 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu a je proplácena ex-post.
Návrh řešení Za účelem finančního zajištění projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic navrhuje OKPPCR Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 69 900 000 Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický: Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0633/07/2015/ZK schválilo převod finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč na financování přípravy projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic . Podle přílohy č. 1 budou celkové výdaje projektu 74 900 tis. Kč a předpokládaná dotace ve výši 56 610 tis. Kč, tj. 75% z celkových výdajů.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu.
Odbor majetkový nemá připomínek k předloženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 69 900 000 Kč na zvláštní účet projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic , s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz