Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-73

RK-20-2016-73.doc  RK-20-2016-73pr01.pdf  RK-20-2016-73pr02.pdf
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-20-2016-73
NázevNávrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na přidělení dotací obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále také jen POVV ) pro rok 2016, které v období od květnového jednání zastupitelstva kraje prošly tzv. kontrolou připravenosti akce.
V souladu se schválenými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále také jen Zásady ) ze dne 15. 12. 2015 č. 18/15 proběhl pro rok 2016 v termínu od 18. ledna 2016 do 5. února 2016 sběr žádostí. Celkem bylo v termínu přijato 650 žádostí (stejně jako v roce 2015). Všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami. Celkové požadavky na dotaci u všech žádostí jsou ve výši 80,590 mil. Kč. V kapitole Regionální rozvoj je pro tento účel celkem vyčleněno 71,451 mil. Kč.
V Zásadách je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu se Zásadami. V případě převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši, která byla stanovena na 104 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k převisu požadovaných podpor u žádostí nad objemem alokovaných prostředků pro příslušný rok, vychází maximální přidělená podpora na rok 2016 ve výši 110 tis. Kč (v roce 2015 - 105 tis. Kč).
Všechny dotované obce dle schválených Zásad musí projít tzv. kontrolou připravenosti akce, kterou provádějí obce s rozšířenou působností, a která je zaměřena na upřesnění rozsahu, charakteru (investice/neinvestice) a celkových nákladů projektu a na prověření úplnosti předepsaných dokladů (obce dokládají např. stavební povolení, atp.). Až po kladném výsledku této kontroly je možné obcím finálně schválit podporu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.
V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2016 může tedy být v průběhu roku postupně navrženo na podporu všech 650 žádostí v souhrnné dotaci 71,009 mil. Kč. Ze zůstatku ve výši 442 tis. Kč bude čerpáno 390 tis. Kč jako odměna obcím s rozšířenou působností za výpomoc při administraci POVV. Částka ve výši 52 tis. Kč zůstane nerozdělena.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) nyní předkládá Radě Kraje Vysočina návrh na přidělení dotací u 192 obcí, které prošly úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce, ve výši 20,888 mil. Kč. Na jednání zastupitelstva kraje dne 29. 3. 2016 již byla dotace přidělena 68 obcím, na jednání zastupitelstva kraje dne
10. 5. 2016 dalším 85 obcím, u ostatních obcí (305) zatím nebyla ukončena kontrola připravenosti akce a tyto obce budou postupně předkládány do dalších ZK.
ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočiny schválit přidělení dotací v rámci POVV 2016 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu RK-20-2016-73, př. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
RK-20-2016-73, př. 2.
Dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaVýbor regionálního rozvoje: Stanovisko bude předloženo na jednání zastupitelstva kraje.

Odbor ekonomický nemá připomínky. Aktuální stav rezervy v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova (ÚZ 00090) činí 54 390 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2016-73, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2016-73, př. 2;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-73, př. 2.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz