Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-13

RK-20-2016-13.doc  RK-20-2016-13pr01.pdf  RK-20-2016-13pr02.pdf  RK-20-2016-13pr03.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-20-2016-13
NázevRozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
Zpracoval3 Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 pro: jednání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016 zpracovali: A. Krištofová, P. Tulis, J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuKraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření kraje. Tento rozpočtový výhled je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu.
Návrh řešení Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a finančními manažery jednotlivých projektů sestavil rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019. V příloze 1 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty, v příloze 2 je uveden rozpis rozpočtového výhledu a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie.

Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů:
* Objem daňových příjmů kraje vychází zejména ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Výše daňových příjmů pro následující roky byla dále upravena oproti schválenému rozpočtu 2016 na základě vývoje časových řad a na základě predikovaného ekonomického vývoje. Pro rok 2017 předpokládáme meziroční růst oproti schválenému rozpočtu roku 2016 ve výši 102 %, růst mezi roky 2017 a 2018 je nastaven ve výši 101,5 %, mezi roky 2018 a 2019 pak ve výši 101%.
* U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu (jedná se o příspěvek na výkon statní správy) je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena ze schváleného rozpočtu roku 2016.
* Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 4 232 600 tis. Kč v roce 2017, 2018 i 2019. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2016. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok;
* Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic. Jejich předpokládaná výše v roce 2017, 2018 i 2019 je nastavena ve výši 56 380 tis. Kč.
* Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) jsou odvozeny od schválného rozpočtu roku 2016, v jednotlivých letech upraveny dle kvalifikovaného odhadu zřizovatelských odborů.
* Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.
* V roce 2017 je uvažováno s doplněním příjmů o financování (+), které bude tvořeno zůstatkem stavu FSR (aktuální stav 920 137 tis. Kč), případně použitím kontokorentního úvěru, který je možno čerpat až do výše 1 000 000 tis. Kč (aktuální stav čerpání kontokorentu činí 251 407 tis. Kč).
* V rozpočtovém výhledu jsou dále zahrnuty i předpokládané zápůjčky zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů, které jsou spolufinancované z prostředků Evropské unie.
* Rozpočtový výhled počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2017 až 2019 ve výši 150 000 tis. Kč.

Ekonomický odbor navrhuje schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu RK-20-2016-13, př. 1 a vzít na vědomí rozpis rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu RK-20-2016-13, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-20-2016-13, př. 3.
StanoviskaMateriál byl vypracován ve spolupráci s odvětvovými odbory.

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019 na svém 3. zasedání dne 10. 6. 2016.

Finanční výbor bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019 na svém
6. zasedání dne 7. 6. 2015.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu
RK-20-2016-13, př. 1;
* vzít na vědomí rozpis rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019 dle materiálu RK-20-2016-13, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-20-2016-13, př. 3.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín červen 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz