Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-34

RK-20-2016-34.doc  RK-20-2016-34pr01.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-20-2016-34
NázevUzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
Zpracoval R. Sýkora, L. Sýkorová
Předkládá V. Švarcová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě nemovitostí v k. ú. Golčův Jeníkov za účelem realizace projektu Transformace Domova Háj.
Dne 10. 11. 2015 byl Zastupitelstvu kraje předložen záměr zahrnout příspěvkovou organizace Domov Háj do procesu transformace s ohledem na podmínky výzev v IROP a OPZ. Zároveň bylo usnesením č. 0557/06/2015/ZK schváleno 10 000 000 Kč na předfinancování těchto projektů s informací, že IROP hradí ex-post 90 % způsobilých výdajů projektu.
Projekt zahrnuje výstavbu objektu pro ambulantní sociální služby a denní aktivity pobytových služeb Domova Háj, na pozemcích, které jsou předmětem uvedené smlouvy o budoucí kupní smlouvě s městem Golčův Jeníkov.
Podmínky IROP jsou nastaveny tak, že při podání projektové žádosti již musí žadatel prokázat právní vztah k majetku, který je předmětem projektu, předložit kompletní projektovou dokumentaci a žádost o stavební povolení. Do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, které se v případě úspěšného vyhodnocení projektu, předpokládá cca do 4 měsíců od podání projektové žádosti, musí být nemovitost ve vlastnictví žadatele. Předpokládané datum podání projektové žádosti je plánováno na říjen 2016, proto v tuto chvíli OSV navrhuje formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost dostát požadavkům dotačního programu.
OSV a OM vyhledávali pozemky v lokalitě Golčův Jeníkov, které by odpovídaly stanovenému účelu pro umístění výstavby objektu. Nejvhodnějším z vytipovaných míst, kde může být realizována výstavba objektu jsou pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 1073 m2, par. č. 103 - zahrada o výměře 1237 m2, par. č. 104/1 - zahrada o výměře 1594 m2 a pozemků par. č. 2654 - ostatní plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov. Pozemky jsou ve vlastnictví města Golčův Jeníkov. Celkový rozsah dotčení výše uvedených pozemků by byl cca 2 000 m2.
Vytipované nemovitosti jsou vhodně situovány v blízkosti centra města Golčův Jeníkov, zároveň také nedaleko další vytipované nemovitosti, kde je plánována výstavba dvou objektů transformovaného bydlení pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením Domova Háj, p. o..
Město Golčův Jeníkov nechalo vyhotovit znalecký posudek, dle kterého je stanovena cena obvyklá za pozemky ve výši 740 Kč/m2, tj. při předpokládané výměře 2000 m2 částka ve výši 1 480 000 Kč
Uznatelné výdaje na pořízení pozemků budou ve výši ceny obvyklé podle znaleckého posudku. Vzhledem ke skutečnosti, že Integrovaný regionální operační program, ze kterého bude projekt v případě úspěšného schválení financován, požaduje 10 % účast příjemce na způsobilých výdajích projektu, OSV předpokládá, že výše podílu bude na nákup nemovitostí činit 148 000 Kč.
Návrh řešení OSV a OM navrhují radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Golčův Jeníkov a Krajem Vysočina na koupi části pozemků par. č. 98 - zahrada o výměře 1073 m2, par. č. 103 - zahrada o výměře 1237 m2, par. č. 104/1 - zahrada o výměře 1594 m2 a pozemků par. č. 2654 - ostatní plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov, a to v rozsahu cca 2000 m2 za kupní cenu ve výši 740 Kč/m2.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky v k. ú. Golčův Jeníkov.
Smlouva o budoucí kupní smlouvě není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemků par. č. 98 - zahrada o výměře 1073 m2, par. č. 103 - zahrada o výměře 1237 m2, par. č. 104/1 - zahrada o výměře 1594 m2 a pozemků par. č. 2654 - ostatní plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov o výměře cca 2000 m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 740 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz