Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-84

RK-20-2016-84.doc  RK-20-2016-84pr01.pdf  RK-20-2016-84pr02.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíRK-20-2016-84
NázevPoskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval I. Fryšová, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace na zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno, IČO: 75082241 (dále jen Regionální rada ROP JV ) spojeného s ukončováním regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen ROP JV ).
Od 1. 1. 2016 jsou výdaje spojené s administrací ROP JV hrazeny z projektu technické pomoci v programovém období 2014-2020. Podmínky Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále jen OP TP ) stanovují výrazná omezující kritéria pro způsobilost výdajů v rámci projektů OP TP a některé kategorie výdajů nezbytných pro zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV neobsahují vůbec.
Regionální rada ROP JV se proto obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí dotace na krytí těchto nákladů.
Celý text žádosti je obsahem materiálu RK-20-2016-84, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci na zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV dle materiálu RK-20-2016-84, př. 2. a schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Regionální rozvoj, § 3636 o částku 1 439 800 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva na zajištění řádného provozu v roce 2016. Finanční prostředky potřebné na zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV v roce 2017 bude třeba uplatnit při sestavování rozpočtu kraje na daný rok dle uzavřené smlouvy.
Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
StanoviskaOE: Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá do roku 2017, proto bude třeba do návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 zapracovat finanční prostředky potřebné na realizaci akce Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 6. 6. 2016 činí 112 054 tis. Kč.

OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01752.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno, IČO: 75082241 dle materiálu RK-20-2016-84, př. 2;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2016-84, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 - Územní rozvoj o částku 1 439 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 439 800 Kč na realizaci akce Zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV v roce 2016.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz