Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-58

RK-20-2016-58.doc  RK-20-2016-58pr01.xls
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-20-2016-58
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
Zpracoval A. Vlachová, K. Kraclová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 a jejich zprostředkování právnickým osobám.
Cílem programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školy (dále jen škola) neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením v předškolním, základním a středním vzdělání.
Školy zřizované obcemi, krajem a soukromé školy žádaly o dotaci prostřednictvím krajského úřadu. Celková částka požadovaných dotací činila 2 907 200 Kč. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. MŠMT-13395-10/2016 byly kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 387 700 Kč s účelovým určením pro školy uvedené v materiálu RK-20-2016-58, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS radě kraje navrhuje:
- schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT
na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 ve výši 387 700 Kč;
- schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem
o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-20-2016-58, př. 1;
- doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků
na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 dle materiálu RK-20-2016-58, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši 387 700 Kč - na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 (ÚZ 33 025).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 ve výši 387 700 Kč dle materiálu RK-20-2016-58, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 dle tabulky 1 materiálu RK-20-2016-58, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 ve výši 387 700 Kč dle materiálu RK-20-2016-58, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz