Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-36

RK-20-2016-36.doc  RK-20-2016-36pr01.pdf  RK-20-2016-36pr02.pdf  RK-20-2016-36pr03.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-20-2016-36
NázevFOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Bezpečná silnice 2016
Zpracoval R. Opatová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší schválení navržených podpor z grantového programu Bezpečná silnice 2016 . Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2016 dne 2. 2. 2016 usnesením č. 0052/01/2016/ZK vyhlásilo grantový program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy a modernizace dětských dopravních hřišť. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při instalaci nových nebo obnovu stávajících technických prostředků a opatření snižující nepřiměřenou rychlost
a zvyšující bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích na silnicích I., II. a III. třídy
v Kraji Vysočina a na výstavbu nových, pořízení přenosných a rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. V neposlední řadě bylo účelem poskytovaných finančních prostředků na financování výstavby a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy. Celkový objem finančních prostředků grantového programu Bezpečná silnice 2016 je 3 500 000 Kč. Do tohoto grantového programu byla předložena 21 žádost, z toho 7 žádostí bylo navrženo na vyřazení z důvodu administrativního nesouladu a 14 žádostí bylo hodnoceno. Členové řídicího výboru navrhli k poskytnutí dotace 14 žádostí v celkovém objemu 1 707 607 Kč. Zůstatek alokace programu činí 1 792 393 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH ) na základě usnesení řídicího výboru programu č. 003/01/2016/ŘvGPFV01560 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2016 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2016-36, př. 1.
ODSH na základě usnesení řídicího výboru programu č. 001/01/2016/ŘvGPFV01560 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2016 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2016-36, př. 2.
Současně ODSH navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídicím výborem dle materiálu RK-20-2016-36, př. 3.
StanoviskaOdbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV01560.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2016 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2016-36, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2016 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2016-36, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-36, př. 3.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz