Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-79

RK-20-2016-79.doc  RK-20-2016-79pr01.pdf  RK-20-2016-79pr01a.doc  RK-20-2016-79pr01aupr1.doc  RK-20-2016-79pr01upr1.pdf
Číslo materiálu79
Číslo jednacíRK-20-2016-79
NázevProjekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení povinných příloh projektové žádosti a zajištění předfinancování a spolufinancování projektu MINDtheENERGY, připravovaného v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020.
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 3. 5. 2016 usnesením č. 0813/16/2016/RK rozhodla o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu a uložila Odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu ( Rada kraje rozhoduje o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu MindEnergy dle materiálu RK-16-2016-22, př. 1; ukládá odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu. ).
Projekt si klade za cíl definovat společný přístup a navrhnout snadno ovladatelný postup pro sledování spotřeb energií v budovách ve vlastnictví veřejné správy a prosadit jej jako běžnou praxi ve veřejných budovách. Projekt se dále zaměří na vyvinutí inovativní metody, jak do procesu snižování spotřeb energjí zapojit uživatele budov a motivovat je k energeticky uvědomělému chování.
V rámci projektu budou realizovány následující hlavní okruhy aktivit:
* Řízení projektu
Aktivita zahrnuje řízení projektu jako celku po věcné a finanční stránce, koordinaci realizace jednotlivých aktivit a monitoring postupu realizace projektu, vč. podávání zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu Řídícímu orgánu programu Interreg CENTRAL EUROPE. Řízení projektu zajišťuje tzv. Steering Group (Řídící skupina), složená ze zástupců všech projektových partnerů
* Komunikace a šíření poznatků
Cílem této aktivity je zajištění šíření výstupů a výsledků projektu směrem k cílovým skupinám, zajištění informování široké veřejnosti o projektu a jeho propagace s využitím různých prostředků, jako jsou internet, newslettery, informační brožury, články v odborných periodicích či konference
* Monitoring spotřeb energií jako standard pro energeticky efektivní a uživatelsky přívětivé veřejné budovy
Aktivita je zaměřena na výměnu zkušeností a poznatků mezi partnery za účelem navržení společné metodiky pro sledování spotřeb energií ve veřejných budovách a pro vyhodnocování získaných dat
* Vývoj řešení pro podporu energeticky uvědomělého chování v budovách
V rámci aktivity budou řešeny inovativní možnosti, jak uživatele budov motivovat k energeticky uvědomělému chování a zvýšit úroveň jejich komfortu při pobytu v budově, s využitím ICT technologií - mobilní nebo webové aplikace, která bude předávat data o spotřebě energií v budově a umožní uživatelům budov dávat zpětnou vazbu ke kvalitě vnitřního prostředí v budově.
* Facilitace změn chování u uživatelů budov
Aktivita směřuje k vytvoření konceptu a modelové role tzv. facilitátora změn, což je uživatel budovy, který mezi ostatními uživateli prosazuje a podporuje změny směrem ke zvýšení úrovně energeticky uvědomělého chování. Cílem je definovat rozsah konkrétních úkolů facilitátora změn a kompetence potřebných k vykonávání této role a navrhnout ucelený vzdělávací program k proškolení osob, které tuto roli budou vykonávat.
* Pilotní akce
V rámci této aktivity dojde k pilotnímu ověření a otestování projektem navrženého společného postupu pro sledování spotřeb energií ve vybraných veřejných budovách v majetku jednotlivých projektových partnerů, s využitím mobilní/webové aplikace pro uživatele budov a konceptu facilitátora změn.
Kraj Vysočina se bude ve spolupráci s ostatními projektovými partnery podílet na všech aktivitách projektu. Jeho klíčovou aktivitou bude pilotní akce spočívající v ověření výstupů projektu na několika veřejných budovách ve vlastnictví kraje.
Očekávaným přínosem projektu pro Kraj Vysočina je, vedle možnosti zakoupení technického vybavení pro sledování spotřeb energií v pilotních budovách, výměna zkušeností a sdílení poznatků s orgány místní a regionální samosprávy i odbornými partnery ze zemí střední Evropy, kteří mají různé zkušenosti s postupy v oblasti snižování energetické náročnosti budov, s perspektivou využití těchto poznatků pro zkvalitnění a posílení stávajících procesů tzv. energetického managementu pro budovy v majetku Kraje Vysočina a nastavení dalších kroků v této oblasti.
Délka realizace projektu je plánována na 36 měsíců od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.
Celkový rozpočet projektu činí cca 2 500 000 EUR, z toho podíl Kraje Vysočina v rozsahu max. 120 000 EUR, tj. cca 3 249 000 Kč (1 EUR = 27,075 Kč) s tím, že konkrétní výše alokace bude upřesněna v dalším průběhu přípravy projektu v závislosti na dohodnutém rozsahu aktivit. V případě, že bude projekt vybrán k podpoře z programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020, 85 % celkových způsobilých nákladů bude pokryto dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % tvoří vlastní spolufinancování projektových partnerů. Dotace je proplácena v režimu ex-post na základě předkládaných monitorovacích zpráv, kde se uvádí vynaložené a proplacené výdaje.
Povinnou přílohou projektové žádosti dle podmínek programu je tzv. State Aid Declaration dle materiálu RK-20-2016-79, př. 2 (originální verze v anglickém jazyce), resp.
RK-20-2016-79, př. 2a (překlad do českého jazyka). Jedná se o prohlášení k veřejné podpoře, kterým Kraj Vysočina jako partner projektu deklaruje, že navrhované aktivity projektu nezakládají veřejnou podporu. Součástí dokumentu je též závazek Kraje Vysočina poskytnout, v případě, že projekt bude podpořen, spolufinancování ve výši 15 % svého podílu na rozpočtu projektu, tj. max. 18 000 EUR, resp. 487 350 Kč (1 EUR = 27,075 Kč).
2. výzva k předkládání žádostí programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 je otevřena v období 26. 4. 2016 - 23. 6. 2016 a proces hodnocení žádostí bude probíhat jednokolově. V případě, že bude projekt podpořen, bude účast Kraje Vysočina jako partnera projektu (práva a povinnosti plynoucí z této mezinárodní spolupráce) projednána na nejbližším jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu MINDtheENERGY v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu, a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2016-79, př. 2.
V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaOdbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018. Dle projektové fiše by celkový rozpočet projektu měl být ve výši cca 3 249 tis. Kč, z toho samotné spolufinancování kraje cca 487 tis. Kč.
Grémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Central Europe Waste v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
* prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2016-79, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 23. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz