Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-24

RK-20-2016-24.doc  RK-20-2016-24pr01.pdf  RK-20-2016-24pr02.pdf  RK-20-2016-24pr03.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-20-2016-24
NázevDarování nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč.
Kraj Vysočina je na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu sepsaného podle zákona č. 290/2002 Sb. ze dne 19. 12. 2002 mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a pozemku par. č. 2429 ostatní plocha o výměře 1456 m2 vše v k. ú. a obci Třebíč, graficky znázorněno v materiálu RK-20-2016-24, př. 1. Nemovitosti přešly do vlastnictví kraje k datu 1. 1. 2003 v souvislosti s převzetím Nemocnice Třebíč do zřizovatelské působnosti kraje. Jedná se o nemovitosti v zadní části areálu nemocnice. Dále je Kraj Vysočina vlastníkem stavby kanalizace nacházející se na pozemku par. č. 995/3 a par. č. 2429, provedené z PVC, průměru 300 mm, v délce cca 96 m, včetně 6 ks kanalizačních šachet. Na této části kanalizace realizoval kraj technické zhodnocení v rámci investiční akce Nemocnice Třebíč - rekonstrukce kanalizace , cena technického zhodnocení byla ve výši 853 369,92 Kč a TZ bylo dokončeno v měsíci srpnu 2015, stavba kanalizace graficky znázorněna v materiálu RK-20-2016-24, př. 2.
Převod výše uvedených nemovitosti věcně souvisí s rozhodnutím zastupitelstva kraje dle materiálu ZK-04-2014-38 a přijatého usnesení 0306/04/2014/ZK ve věci úplatně převést pozemek par. č. st. 2488/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba Jejkov č. p. 68, bydlení, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč za kupní cenu 2 927 000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena v termínu do 1 roku od uzavření kupní smlouvy. Město Třebíč podmínilo uzavření kupní smlouvy nabytím pozemků par. č. 995 a 2429 za podmínky, že tyto pozemky budou převedeny bez částí zastavěných řadovými garážemi a bude dořešen technický stav kanalizace nacházející se na těchto pozemcích. Pozemky pod řadovými garážemi byly již geometricky zaměřeny. Prodej pozemků realizuje kraj v souladu s rozhodnutím zastupitelstva kraje a přijatého usnesení č. 0600/07/2015/ZK a usnesení č. 0118/02/2016/ZK.
U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč jsou nemovitosti - pozemky zapsány na listu vlastnictví 1883 pro katastrální území a obec Třebíč.
Nemovitosti má Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace v nájmu na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 10. 7. 2003. Dle projednání s vedením nemocnice, je část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, který je obsahem materiálu RK-20-2016-24, př. 3, jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/2 o výměře 118 m2 a pozemek par. č. 2429/3 o výměře 61 m2, ponechán ve vlastnictví kraje a to pro účely zajištění příjezdu do areálu nemocnice a zdravotnické záchranné služby, včetně umístění odvodňovacího zařízení z příjezdové komunikace. Nemocnice nemovitosti v celém rozsahu již neužívá k poskytování zdravotních služeb, jedná se o zbytný majetek pro nemocnici. Nemovitosti jsou s ohledem na dispoziční uspořádání nevyužitelné pro činnosti jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Návrh řešení Pozemek par. č. 995/3 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, který je obsahem materiálu RK-20-2016-24, př. 3, jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1 o výměře 1277 m2 a stavba kanalizace nacházející se na výše uvedených pozemcích, jsou zbytným majetkem pro činnost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a vzhledem k jejich dislokaci jsou nemovitosti nevyužitelné i pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. O převod nemovitostí do svého vlastnictví projevilo zájem město Třebíč.
V souladu s usnesením rady kraje 0897/17/2016/RK byl záměr darování pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, označená jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1, ostatní plocha, o výměře 1277 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč a záměr prodeje stavby kanalizace nacházející se na pozemku par. č. 995/3 a par. č. 2429, provedené z PVC, průměru 300 mm, v délce cca 96 m, včetně 6 ks kanalizačních šachet, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 19. 5. 2016. Starosta města Třebíč byl o záměru darování pozemků a záměru prodeje stavby kanalizace informován dne
18. 5. 2016.
Město Třebíč v souvislosti se zveřejněným záměrem darování pozemků a prodejem stavby kanalizace sdělilo, že:
- v případě zcizení bezúplatně nabytých pozemků par. č. 995/3 a par. č. 2429/1 z vlastnictví města, se zaváže ke zřízení služebnosti (věcného břemene) vstupu a vjezdu pro vlastníky nemovitostí kteří tyto pozemky využívají k přístupu, tj. zejména k řadovým garážím a nemovitostem fy Jaša,
- pokud si kraj ponechá nově vzniklý pozemek par. č. 2429/2, bude nutné zřídit služebnosti (věcné břemeno) vstupu a vjezdu po tomto pozemku pro ostatní vlastníky nemovitostí, tj. zejména k řadovým garážím a nemovitostem fy Jaša a ve prospěch převáděné nemovitosti do vlastnictví města Třebíč, tj. objektu Gigant Jejkov č. p. 68,
- úplatný převod kanalizace do vlastnictví města za úplatu ve výši 426 685 Kč, bude realizován v souvislosti s upřesněním DPH a dořešením skutečnosti, že tato část kanalizace je napojena na kanalizaci ve vlastnictví kraje a v nájmu nemocnice a splašky z této kanalizace potečou do krajské kanalizace umístěné v areálu nemocnice .
Odbor majetkový ověřil projednáním u ekonomického odboru s daňovým poradcem kraje, podmínky související s uplatněním DPH týkající se převodu stavby kanalizace. Vzhledem k těmto podmínkám a skutečnosti související s odváděním splaškových vod přes krajskou kanalizaci umístěnou v areálu nemocnice , budou podmínky související s převodem kanalizace projednány a upřesněny se zainteresovanými zástupci. Případné zřízení služebnosti vstupu a vjezdu na darovaných pozemcích, včetně pozemku par. č. 2429/2, bude na základě návrhu rozhodnuto radou kraje před uzavřením darovací smlouvy na darování pozemků par. č. 995/3 a par. č. 2429/1 do vlastnictví města.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, označená jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1, ostatní plocha, o výměře 1277 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaOZ a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, s převodem nemovitého majetku dle materiálu RK-20-2016-24 souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, označenou jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1, ostatní plocha, o výměře 1277 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz