Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2015 - 25.08.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Odprodej notebooku
03Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci s Masarykovou univerzitou
04Smlouva o výpůjčce - zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
05Realizace projektu Smart Grid systém Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
06Návrh na uzavření dohody o výměně dat pro internetový projekt Europeana
07Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
09Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
11Havarijní pojištění osobního vozidla Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
12Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
13Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
14Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
15Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
16Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
17Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2015
18Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
19Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 K
20Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016
21Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0001 - O01316.0014 - Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - navýšení původní dotace o finanční prostředky, které kraj obdržel od Č
22Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
23Projektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Telč, Štěpnická 111- změna závazných ukazatelů
25Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
26Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou
27Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56
29Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2015
30Změna v dokumentaci projektu
31Darování Roto stavebnic z Vysočiny žákyním a žákům 1. ročníků základních škola na území Kraje Vysočina
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
33Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
34FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
35Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově
36Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 5. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
37FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
38Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace - osobní automobil
39Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
40Změna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
41Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně
42Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
43Schválení monitorovací zprávy č. 4 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
44Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
45Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
46Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
47Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Provedení diagnostiky vozovky georadarem a deflektrometrem včetně zaměření laserscanerem
48Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/402 Třešť - ul. Fritzova
49FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523
50FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
51Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
52Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní sankce za nedodržení lhůty předání díla akce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 .
53Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
54Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2015
55Nakládání s dlažebními kostkami
56Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Třebíč
57Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
58Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
59Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
60Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
61Změna usnesení 0272/04/2013/ZK
62Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
63Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
64Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
65Změna usnesení 0299/04/2015/ZK
66Nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř
67Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.
68Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Pošná po dokončení stavby III/1296 Pošná - opěrná zeď
69Změna usnesení 0318/04/2015/ZK
70Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
71Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
72Dotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
73Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
74Projekt Biodiverzita PP Hajnice
75Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 7. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
76Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
77Regionální akční plán Kraje Vysočina
78Licenční a podlicenční smlouva v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
79Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
80Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání závěrečné monitorovací zprávy
81Projekt Bezpečně do školy i do přírody - poskytnutí daru
82Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
83Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě
84Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - dodatek smlouvy
85Společné prohlášení Sousedský dialog 2030
86Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz