Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 25/2015, které se bude konat dne 25.08.2015 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2015
2. Odprodej notebooku
    ( P. Pavlinec, RK-25-2015-02)
3. Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci s Masarykovou univerzitou
    ( P. Pavlinec, RK-25-2015-03)
4. Smlouva o výpůjčce - zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
    ( P. Pavlinec, RK-25-2015-04)
5. Realizace projektu Smart Grid systém Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
    ( P. Pavlinec, RK-25-2015-05)
6. Návrh na uzavření dohody o výměně dat pro internetový projekt Europeana
    ( P. Pavlinec, RK-25-2015-06)
7. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2015-07)
8. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2015-08)
9. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2015-09)
10. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-25-2015-10)
11. Havarijní pojištění osobního vozidla Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-25-2015-11)
12. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-25-2015-12)
13. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-25-2015-13)
14. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
    ( E. Horná, RK-25-2015-14)
15. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-25-2015-15)
16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
    ( A. Krištofová, RK-25-2015-16)
17. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2015
    ( A. Krištofová, RK-25-2015-17)
18. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( D. Buřičová, RK-25-2015-18)
19. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 K
    ( D. Buřičová, RK-25-2015-19)
20. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016
    ( K. Ubr, RK-25-2015-20)
21. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0001 - O01316.0014 - Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - navýšení původní dotace o finanční prostředky, které kraj obdržel od Č
    ( K. Ubr, RK-25-2015-21)
22. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
    ( K. Ubr, RK-25-2015-22)
23. Projektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
    ( K. Ubr, RK-25-2015-23)
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Telč, Štěpnická 111- změna závazných ukazatelů
    ( K. Ubr, RK-25-2015-24)
25. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
    ( K. Ubr, RK-25-2015-25)
26. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-25-2015-26)
27. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
    ( K. Ubr, RK-25-2015-27)
28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56
    ( K. Ubr, RK-25-2015-28)
29. Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-25-2015-29)
30. Změna v dokumentaci projektu
    ( K. Ubr, RK-25-2015-30)
31. Darování Roto stavebnic z Vysočiny žákyním a žákům 1. ročníků základních škola na území Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-25-2015-31)
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
    ( K. Ubr, RK-25-2015-32)
33. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
    ( I. Šteklová, RK-25-2015-33)
34. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
    ( I. Šteklová, RK-25-2015-34)
35. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-35)
36. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 5. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-36)
37. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-37)
38. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace - osobní automobil
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-38)
39. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-39)
40. Změna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-40)
41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-41)
42. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-42)
43. Schválení monitorovací zprávy č. 4 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-43)
44. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
    ( V. Švarcová, RK-25-2015-44)
45. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
    ( I. Hanáková Kosourová, RK-25-2015-45)
46. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-46)
47. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Provedení diagnostiky vozovky georadarem a deflektrometrem včetně zaměření laserscanerem
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-47)
48. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/402 Třešť - ul. Fritzova
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-48)
49. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-49)
50. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-50)
51. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-51)
52. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní sankce za nedodržení lhůty předání díla akce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 .
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-52)
53. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-53)
54. Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2015
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-54)
55. Nakládání s dlažebními kostkami
    ( H. Strnadová, RK-25-2015-55)
56. Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Třebíč
    ( P. Kolář, RK-25-2015-56)
57. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-25-2015-57)
58. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-25-2015-58)
59. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, RK-25-2015-59)
60. Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
    ( P. Kolář, RK-25-2015-60)
61. Změna usnesení 0272/04/2013/ZK
    ( P. Kolář, RK-25-2015-61)
62. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-25-2015-62)
63. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-25-2015-63)
64. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( P. Kolář, RK-25-2015-64)
65. Změna usnesení 0299/04/2015/ZK
    ( P. Kolář, RK-25-2015-65)
66. Nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř
    ( P. Kolář, RK-25-2015-66)
67. Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.
    ( P. Kolář, RK-25-2015-67)
68. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Pošná po dokončení stavby III/1296 Pošná - opěrná zeď
    ( P. Kolář, RK-25-2015-68)
69. Změna usnesení 0318/04/2015/ZK
    ( P. Kolář, RK-25-2015-69)
70. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
    ( P. Kolář, RK-25-2015-70)
71. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
    ( P. Kolář, RK-25-2015-71)
72. Dotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    ( L. Seidl, RK-25-2015-72)
73. Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
    ( L. Seidl, RK-25-2015-73)
74. Projekt Biodiverzita PP Hajnice
    ( E. Horná, I. Fryšová, RK-25-2015-74)
75. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 7. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
    ( I. Fryšová, RK-25-2015-75)
76. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
    ( I. Fryšová, RK-25-2015-76)
77. Regionální akční plán Kraje Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-25-2015-77)
78. Licenční a podlicenční smlouva v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
    ( I. Fryšová, RK-25-2015-78)
79. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-25-2015-79)
80. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání závěrečné monitorovací zprávy
    ( I. Fryšová, RK-25-2015-80)
81. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz