Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-26

RK-25-2015-26.doc  RK-25-2015-26pr01.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-25-2015-26
NázevRozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou
Zpracoval J. Hadravová, A. Vlachová, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zabezpečení dílčích úprav prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou (dále také PPP a SPC ), která sídlí v budově města.
V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 0445/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 došlo dnem 1. 1. 2015 ke sloučení Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou (dále také SPC ) s Pedagogicko-psychologickou poradnou Žďár nad Sázavou (dále také PPP ). SPC je dočasně umístěno ve stávajících prostorách Komenského 8. Tento areál v majetku kraje je odloučeným pracovištěm Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou (dříve jej využívala Střední škola technická Žďár nad Sázavou pro vaření obědů a ubytování žáků). Z důvodu demografického poklesu je tento areál pro střední školu nadbytečný a od září 2015 jej uvolní k dalšímu využití či prodeji.
Pro samotnou sloučenou organizaci PPP a SPC je areál příliš velký a již při přípravě sloučení se počítalo se sestěhováním do budovy Veselská 35 v majetku města Žďáru nad Sázavou (dále také města ), ve které sídlí PPP. Pro sestěhování je potřebné provést menší stavební úpravy (přepažení jedné půdní místnosti, sanace sklepní místnosti na sklad, výměna vstupních vrat) a zejména zabezpečit bezbariérový přístup do budovy. Úpravy byly projednány a odsouhlaseny majetkovými útvary města i kraje.
V této věci proběhla jednání se zástupci města. Město je připraveno realizovat stavbu ve vlastní budově včetně zpracování projektu, potřebuje však zajistit financování. Pro další jednání zpracovalo město s finanční podporou kraje (usnesení 0442/09/2015/RK ze dne 10. 3. 2015) projektovou dokumentaci, která upřesnila výši nákladů na 883 tis. Kč. Následně proběhlo další jednání se zástupci města o způsobu financování stavebních úprav. Při jednání byly zohledněny následující faktory.
a) stavebními úpravami dojde k technickému zhodnocení budovy v majetku města;
b) iniciátorem stavebních úprav je kraj, město je nepotřebuje;
c) krajská organizace PPP a SPC platí nájemné, město je vyžívá ke zlepšení technického stavu budovy (např. výměna oken, plánovaná výměna kotle);
d) využití budovy pro účely krajských poradenských služeb lze považovat za perspektivní (je vázáno na podmínku bývalých majitelů, že město využije budovu k výchovným a vzdělávacím účelům; PPP sídlí v budově již od 90. let).
Na základě předběžných jednání bude navrženo orgánům kraje i města, že kraj poskytne městu prostředky ve výši 600 tis. Kč a město zabezpečí realizaci stavebních úprav včetně financování. Předpokládané ukončení stavebních úprav je nejpozději do konce roku 2015.
Návrh řešení V souladu s výsledky jednání se zástupci města navrhuje OŠMS poskytnout městu dar ve výši 600 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství). Za tímto účelem je třeba schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3146 Zařízení výchovného poradenství, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 600 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic Pedagogicko-psychologické poradně, Speciálně pedagogickému centru a Praktické škole Žďár nad Sázavou o částku 600 000 Kč. Příslušná darovací smlouva je uvedena v materiálu
RK-25-2015-26, př. 1. Pokud by konečná cena stavebních úprav byla nižší než dar kraje, město využije prostředky k dalšímu zlepšení technického stavu budovy.
Dle koncepcí MŠMT i kraje budou poradenské služby PPP a SPC i do budoucna zajišťovány organizací zřizovanou krajem. Postup byl projednán s ředitelem PPP a SPC.
StanoviskaOdbor majetkový: OM souhlasí s navrhovaným usnesením.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01406.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dar Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 600 000 Kč dle materiálu RK-25-2015-26, př. 1;
* uložit odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Pedagogicko-psychologické poradně, Speciálně pedagogickému centru a Praktické škole Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 ve výši 600 000 Kč dle materiálu RK-25-2015-26;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 600 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně, Speciálně pedagogickému centru a Praktické škole Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 dle materiálu RK-25-2015-26;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3146 Zařízení výchovného poradenství, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 600 000 Kč při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 600 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
Termín říjen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz