Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-33

RK-25-2015-33.doc  RK-25-2015-33pr01.xls  RK-25-2015-33pr02.pdf  RK-25-2015-33pr03.pdf  RK-25-2015-33pr04.pdf  RK-25-2015-33pr05.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-25-2015-33
NázevNávrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 5. 2015 schválilo usnesením č. 0181/03/2015/ZK dotační program Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 (dále jen Zásady). Dotace na akceschopnost je dle Zásad poskytována pouze za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2015. O výši dotací rozhoduje Zastupitelstvo kraje na základě žádostí obcí.
Ke dni 30. 6. 2015 (konečný termín pro podávání žádostí) bylo předloženo 140 žádostí
(RK-25-2015-33, př. 1). Žádosti hodnotila odborná komise, jmenovaná radou kraje usnesením č. 1227/21/2015/RK ze zástupců Kraje Vysočina, HZS Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, která doporučila zamítnout žádosti 3 obcí - obec Bystrá, obec Křižánky a obec Chlum-Korouhvice, a to z důvodu nesplnění podmínky Zásad. Jednou z podmínek je, že obec musí mít zřízenu jednotku kategorie JPOV, která disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou
(RK-25-2015-33, př. 2).
Pro účely dotačního programu jsou v rozpočtu kraje na letošní rok na kapitole Požární ochrana a IZS alokovány prostředky ve výši 4 300 000 Kč. Celková částka navržená k rozdělení mezi žadatele činí 3 865 000 Kč. Vyčleněné prostředky nebudou vyčerpány v plné výši, a to z důvodu, že o dotaci nepožádaly všechny obce, které by za současných podmínek žádat mohly.
Návrh řešení Navrhuje se na základě vyhlášeného dotačního programu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 a předložených žádostí:
a) vyhovět žádostem obcí, které splnily podmínky stanovené Zásadami (RK-25-2015-33, př. 3) a poskytnout dotaci za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle mat. RK-25-2015-33, př. 4,
b) zamítnout žádosti obcí, které nesplnily stanovené podmínky dle mat. RK-25-2015-33, př. 5;
V minulých letech byla vyplácena dotace vybraným obcím na akceschopnost jednotek SDH automaticky na základě zásad zastupitelstva kraje, aniž o ni musely žádat. Od letošního roku, v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, již tímto způsobem dotaci poskytovat nelze. Proto byl vyhlášen dotační program a obce si musely ve stanoveném termínu o dotaci požádat.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace: ID ZZ01311 - Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015.

Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5512 byly schváleny finanční prostředky na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí.

Odborná komise pro posouzení žádostí doporučuje vyhovět žádostem obcí splňujících podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 .
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 3 865 000 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu RK-25-2015-33, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2015-33, př. 4;
* zamítnout žádosti obcí, které nesplnily podmínky stanovené Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 dle mat. RK-25-2015-33, př. 5.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz