Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-42

RK-25-2015-42.doc  RK-25-2015-42pr01.xls
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-25-2015-42
NázevNávrh na schválení čerpání fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, požádal o schválení plánu čerpání fondu investic na rok 2015. Z důvodu probíhajícího personálního auditu v organizaci (cílem auditu je optimální nastavení personálního vybavení v rámci procesu transformace pobytových sociálních služeb), nebyl zatím finanční plán organizace předložen do rady kraje ke schválení. Aby mohla organizace realizovat plánované investiční akce, je do rady kraje předložen plán čerpání fondu investic na rok 2015. Finanční plán organizace bude do rady kraje předložen ke schválení do konce září 2015.
Organizace je schopna plánované investiční akce plně zajistit ze svého fondu investic. Stav fondu investic k 31. 7. 2015 byl 2 497 tis. Kč. Plán čerpání fondu investic je součástí materiálu RK-25-2015-42, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s plánem čerpání fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace.
Udělením souhlasu radou kraje má příspěvková organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
plán čerpání fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, pro rok 2015 dle materiálu RK-25-2015-42, př. 1;
ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje návrh finančního plánu na rok 2015 za Domov Kamélii Křižanov, příspěvkovou organizaci, do konce září 2015.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz