Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-46

RK-25-2015-46.doc  RK-25-2015-46pr01.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-25-2015-46
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na zhotovení stavebních prací pro investiční akci II/150 Babice - Okrouhlice, část 2. Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 8 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek vyřadila hodnotící komise z důvodu nesplnění požadavků zadavatele jednu z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v materiálu RK-25-2015-46, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, IČO: 46678468, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 25 783 080,65 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-25-2015-46, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 dle materiálu RK-25-2015-46, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 nabídku podanou dodavatelem HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, IČO: 46678468, v souladu s materiálem RK-25-2015-46, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz