Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-59

RK-25-2015-59.doc  RK-25-2015-59pr01.pdf  RK-25-2015-59pr01a.pdf
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-25-2015-59
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků zastavěných chodníkem a tělesem silnice v k. ú. Havlíčkův Brod po provedení společné investiční akce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod.
Město Havlíčkův Brod požádalo o vzájemné darování pozemků dle geometrického plánu č. 7281-306/2014.
Na základě geometrického plánu vznikly pozemky par. č. 1870/24, par. č. 1870/29, par. č. 1870/27, par. č. 1870/22, par. č. 1870/26, par. č. 2376/24, par. č. 2376/29, par. č. 2376/20, par. č. 2376/22 a par. č. 2376/31, které jsou ve vlastnictví města Havlíčkův Brod a na základě kolaudačního rozhodnutí v katastru nemovitostí již existují.
Dále byly dle uvedeného geometrického plánu odděleny pozemky par. č. 3191/50 a par. č. 3191/51 z pozemku par. č. 3191/29 a pozemky par. č. 3191/52 a par. č. 3191/53 z pozemku 3191/1, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Na základě usnesení č. 0191/06/2011/RK a Smlouvy zakládající právo provést stavbu ze dne 15. 2. 2011 realizovalo město Havlíčkův Brod akci II/150 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova v části objektů ve svém investorství. Tímto usnesením byl schválen záměr darování uvedených pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dne 16. 2. 2011 až 21. 3. 2011.
Pozemky par. č. 3191/1 a par. č. 3191/29 získal Kraj Vysočina na základě darovací smlouvy ze dne 13. 8. 2008 s právními účinky vkladu práva ke dni 2. 12. 2008. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. a obec Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 219.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt darem pozemky par. č. 1870/22 o výměře 27 m2, par. č. 1870/24 o výměře 1 m2, par. č. 1870/26 o výměře 4 m2, par. č. 1870/27 o výměře 2 m2, par. č. 1870/29 o výměře 44 m2, par. č. 2376/20 o výměře 7 m2, par. č. 2376/22 o výměře 6 m2, par. č. 2376/24 o výměře 87 m2, par. č. 2376/29 o výměře 11 m2 a par. č. 2376/31 o výměře 5 m2 a dále pozemek par. č. 2376/1 o výměře 8 295 m5 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina a převést darem pozemky par. č. 3191/50 o výměře 72 m2 a par. č. par. č. 3191/51 o výměře 13 m2 oddělené geometrickým plánem č. 7281-306/2014 z pozemku par. č. 3191/29 a pozemky par. č. 3191/52 o výměře 1 185 m2 a par. č. par. č. 3191/53 o výměře 816 m2 oddělené geometrickým plánem č. 7281-306/2014 z pozemku par. č. 3191/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina a převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
StanoviskaUsnesením 0191/06/2011/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu zakládající právo provést stavbu II/150 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 3191/1 a par. č. 3191/29 v k. ú. Havlíčkův Brod a zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 3191/1 a par. č. 3191/29 v k. ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním a nabytím uvedených pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1870/22 o výměře 27 m2, par. č. 1870/24 o výměře 1 m2, par. č. 1870/26 o výměře 4 m2, par. č. 1870/27 o výměře 2 m2, par. č. 1870/29 o výměře 44 m2, par. č. 2376/1 o výměře 8 295 m2, par. č. 2376/20 o výměře 7 m2, par. č. 2376/22 o výměře 6 m2, par. č. 2376/24 o výměře 87 m2, par. č. 2376/29 o výměře 11 m2 a par. č. 2376/31 o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina,
* rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3191/50 o výměře 72 m2 a par. č. par. č. 3191/51 o výměře 13 m2 oddělené geometrickým plánem č. 7281-306/2014 z pozemku par. č. 3191/29 a pozemky par. č. 3191/52 o výměře 1 185 m2 a par. č. par. č. 3191/53 o výměře 816 m2 oddělené geometrickým plánem č. 7281-306/2014 z pozemku par. č. 3191/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz