Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-12

RK-25-2015-12.doc  RK-25-2015-12pr01.xls  RK-25-2015-12pr02.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-25-2015-12
NázevDodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval2 Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace pro: jednání rady kraje č. 25/2015 dne 25. 8. 2015 zpracovali: M. Kazdová, P. Kutiš, J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší problematiku úpravy majetkových vztahů u movitého majetku (dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku), který je Krajem Vysočina pořizován v průběhu realizace projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina (dále jen projekt ).
Majetek je pořizován pro potřeby a k výkonu hlavní činnosti Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, (dále jen ZZS KV ) v rámci realizace projektu v souladu s 23. výzvou k podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ). Příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje dle pravidel výzvy činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Žadatel se na financování projektu podílí nejméně 15 % spolufinancováním způsobilých výdajů a financováním nezpůsobilých výdajů. Realizace projektu včetně pořízení majetku musí být ukončena nejpozději 30. 11. 2015.
S ohledem na to, že se jedná o majetek, který je pořizován pro potřeby a k výkonu hlavní činnosti ZZS KV, bude jeho další užívání, správa a účetní a majetková evidence zajišťována ZZS KV. Z tohoto důvodu je navrhováno předmětný majetek předat k hospodaření ZZS KV ke dni, ke kterému budou podepsány předávací protokoly (nejpozději k 30. 11. 2015). Položkový přehled majetku předávaného k hospodaření je uveden v materiálu
RK-25-2015-12, př. 1. I po předání k hospodaření zůstává majetek ve vlastnictví kraje. Návrh dodatku zřizovací listiny ZZS KV, předmětem kterého je uvedení movitých věcí ve vlastnictví Kraje Vysočina předaných organizaci k hospodaření v souvislosti s realizací projektu, je uveden v materiálu RK-25-2015-12, př. 2.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny ZZS KV dle materiálu RK-25-2015-12, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2015-12, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz