Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-39

RK-25-2015-39.doc  RK-25-2015-39pr01.pdf  RK-25-2015-39pr02.pdf  RK-25-2015-39pr03.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-25-2015-39
NázevNávrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval M. Homolka, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vyhlásila na jednání dne 19. 5. 2015 výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Výzva i kritéria, která v ní byla stanovena, směřovala k tomu, aby kraj ze svého rozpočtu podpořil projekty, které nabízejí širokou škálu aktivit, jsou časově dobře dostupné a otevřené pro všechny zájemce, umožňují rozvoj zapojených osob, podporují vícegenerační soužití, spolupracují s místní komunitou a mají neziskový charakter. Na základě této výzvy byly shromážděny žádosti poskytovatelů, jejichž požadavky překračovaly rozpočtovanou částku 650 000 Kč na kapitole Sociální věci. Vyhodnocením dotačního řízení se zabývala hodnotící komise jmenovaná radou kraje a doplněná jednotlivými kluby zastupitelů. Na základě posouzení jednotlivých žádostí v této komisi, kdy o výši podpory bylo rozhodnuto na základě bodového hodnocení, byly navrženy dotace v celkové výši 632 453 Kč. Tím pádem nebyla překročena rozpočtovaná částka. Předložené žádosti prokázaly, že projekty v oblasti prorodinné politiky jsou důležitou součástí nabídky sociálně orientovaných aktivit v Kraji Vysočina. Poskytovatelé těchto programů v průběhu celého týdne nabízí svým uživatelům aktivity zaměřené na možnost dalšího vzdělávání, osobnostní rozvoj, nové náměty na vyplnění volného času, možnost sdílení a konzultací problémů v oblasti rodinného života a maminkám na mateřské nebo rodičovské dovolené potom možnost prevence sociální vyloučení.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhujeme Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky dle materiálu RK-25-2015-39, př. 1 a navrhujeme neposkytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky dle materiálu RK-25-2015-39, př. 2. Dále navrhujeme uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2015-39, př. 3.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015, v kapitole Sociální věci, § 4339 je počítáno s finančními prostředky na podporu prorodinné politiky - rodinná centra (ÚZ 00511).

Stanovisko OI: Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace PR01341.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-25-2015-39, př. 1;
* rozhodnout neposkytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-25-2015-39, př. 2;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-25-2015-39, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz