Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-72

RK-25-2015-72.doc  RK-25-2015-72pr01.pdf  RK-25-2015-72pr02.pdf  RK-25-2015-72pr03.pdf
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-25-2015-72
NázevDotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace městu Jemnice na zpracování digitálního zaměření stávajícího stavu části budovy zámku v Jemnici (severního a východního křídla objektu). Zámek je kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 11221/7-2709.
Město Jemnice, které je výhradním vlastníkem celého areálu zámku, uzavřelo v roce 2012 s Řádem Křížovníků s červeným srdcem - Cyriaci smlouvu o dlouhodobém pronájmu nevyužívané budovy zámku za účelem zřízení Evropského vojenského vzdělávacího a rekreačního centra gen. Karla Janouška pro válečné veterány. Součástí tohoto projektu je také Muzeum vojenské historie a válečných veteránů, které je již dva roky v provozu. V současné době se ve spolupráci se spolkem letecké historie Czech Spitfire club připravuje rozšíření muzea. To však neprodleně vyžaduje úpravy nevyužívaných prostor hlavní budovy zámku pro potřeby umístění nových exponátů. Před samotnou obnovou kulturní památky je nezbytné, aby bylo provedeno kvalitní zaměření stávajícího stavu objektu.
Obnova a údržba rozsáhlého zámeckého areálu vč. zámeckých parků vyžaduje ze strany vlastníka nemalé finanční prostředky a je pro město velikosti Jemnice nespornou ekonomickou zátěží. Vedle vlastních finančních prostředků se město v rámci svých možností snaží získávat finanční dotace na všech dostupných úrovních. Obnova budovy zámku je již několik let zařazena do programu MK ČR - Program záchrany architektonického dědictví, z něhož se čerpají prostředky na opravu rozměrných střešních konstrukcí. Rozsáhlý komplex zámeckých parků a zahrad romantického vzhledu (zahrnující přírodně krajinářsky park s rybníky, ostrovy, pravidelný parter u zámku a oboru) představuje ve spojení s areálem zámku vysoce hodnotnou přírodní a kulturně-historickou památku, kterou je nezbytné s vynaložením veškerého úsilí uchovat pro další generace.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádá město Jemnice o mimořádnou finanční dotaci ve výši 150 000 Kč na zpracování digitálního zaměření stávajícího stavu části budovy zámku. Žádost města Jemnice je přílohou materiálu RK-25-2015-72, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání žádosti města Jemnice s radní RNDr. Marií Kružíkovou navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci na zpracování digitálního zaměření stávajícího stavu části budovy zámku v Jemnici ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-25-2015-72, př. 3 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2015-72, př. 2. Dále navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 150 000 Kč.
StanoviskaOdbor informatiky
Dotace byla zaevidována v systému eDotace IDO01405.

Odbor ekonomický
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 18. 8. 2015 činí 74 654 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout městu Jemnice dotaci ve výši 150 000 Kč na zaměření části budovy zámku v Jemnici dle materiálu RK-25-2015-72, př. 3;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK -25-2015-72, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 150 000 Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz