Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2015, které se konalo dne 25. 8. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2015
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 8. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
81. Projekt Bezpečně do školy i do přírody poskytnutí daru;
82. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
83. Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě;
84. Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina dodatek smlouvy;
85. Společné prohlášení „Sousedský dialog 2030“;
86. Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici“.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2015
 2. Odprodej notebooku
 3. Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci s Masarykovou univerzitou
 4. Smlouva o výpůjčce - zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 5. Realizace projektu Smart Grid systém Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 6. Návrh na uzavření dohody o výměně dat pro internetový projekt Europeana
 7. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 8. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 9. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 10. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 11. Havarijní pojištění osobního vozidla Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 12. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 13. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 14. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 15. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
 17. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2015
 18. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 19. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 K
 20. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016
 21. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0001 - O01316.0014 - Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - navýšení původní dotace o finanční prostředky, které kraj obdržel od Č
 22. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 23. Projektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Telč, Štěpnická 111- změna závazných ukazatelů
 25. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
 26. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou
 27. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56
 29. Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2015
 30. Změna v dokumentaci projektu
 31. Darování Roto stavebnic z Vysočiny žákyním a žákům 1. ročníků základních škola na území Kraje Vysočina
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
 33. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 34. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
 35. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově
 36. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 5. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 37. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
 38. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace - osobní automobil
 39. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 40. Změna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
 41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně
 42. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
 43. Schválení monitorovací zprávy č. 4 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
 44. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 45. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 46. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
 47. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Provedení diagnostiky vozovky georadarem a deflektrometrem včetně zaměření laserscanerem
 48. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/402 Třešť - ul. Fritzova
 49. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523
 50. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
 51. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 52. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní sankce za nedodržení lhůty předání díla akce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 .
 53. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 54. Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2015
 55. Nakládání s dlažebními kostkami
 56. Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Třebíč
 57. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 58. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 59. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 60. Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
 61. Změna usnesení 0272/04/2013/ZK
 62. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 63. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 64. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
 65. Změna usnesení 0299/04/2015/ZK
 66. Nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř
 67. Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.
 68. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Pošná po dokončení stavby III/1296 Pošná - opěrná zeď
 69. Změna usnesení 0318/04/2015/ZK
 70. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 71. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 72. Dotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 73. Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
 74. Projekt Biodiverzita PP Hajnice
 75. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 7. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 76. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 77. Regionální akční plán Kraje Vysočina
 78. Licenční a podlicenční smlouva v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 79. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 80. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání závěrečné monitorovací zprávy
 81. Projekt Bezpečně do školy i do přírody poskytnutí daru
 82. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 83. Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě
 84. Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina dodatek smlouvy
 85. Společné prohlášení „Sousedský dialog 2030“
 86. Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici“
 87. Rozprava členů rady
Usnesení 1503/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Odprodej notebooku
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít kupní smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1504/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít kupní smlouvu dle materiálu RK-25-2015-02, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-02.doc, RK-25-2015-02, př. 1

03. Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci s Masarykovou univerzitou
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci s Masarykovou univerzitou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1505/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci při zabezpečení provozu zařízení Masarykovy univerzity ze dne 26. 10. 2012 dle materiálu RK-25-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-03.doc, RK-25-2015-03, př. 1

04. Smlouva o výpůjčce - zajištění provozu videokonferenčního systému - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít darovací smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1506/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-25-2015-04, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 260 tis. Kč z kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj Asociaci krajů České republiky, IČO 70933146 dle materiálu RK-25-2015-04, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-04.doc, RK-25-2015-04, př. 1, RK-25-2015-04, př. 2, RK-25-2015-04, př. 3

05. Realizace projektu Smart Grid systém Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj) rozpočtu kraje o investiční dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 770 000 Kč určenou na realizaci projektu Smart Grid systém Třebíč v rámci programu EFEKT 2015.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-05.doc, RK-25-2015-05, př. 1

06. Návrh na uzavření dohody o výměně dat pro internetový projekt Europeana
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu uzavřít Dohodu o výměně dat s nadací Europeana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o výměně dat s nadací Europeana dle materiálu RK-25-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-06.doc, RK-25-2015-06, př. 1, RK-25-2015-06, př. 2

K bodům 07 - 10, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

07. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1509/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2015-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 4. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-07.doc, RK-25-2015-07, př. 1

08. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1510/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 4. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-08.doc, RK-25-2015-08, př. 1

09. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1511/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2015-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-09.doc, RK-25-2015-09, př. 1

10. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1512/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2015-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-10.doc, RK-25-2015-10, př. 1

11. Havarijní pojištění osobního vozidla Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením havarijního pojištění vozidla uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1513/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením havarijního pojištění vozidla Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, staršího 10 let dle materiálu RK-25-2015-11, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-11.doc, RK-25-2015-11, př. 1

12. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1514/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2015-12, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-12.doc, RK-25-2015-12, př. 1, RK-25-2015-12, př. 2

13. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1515/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-25-2015-13, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-25-2015-13, př. 4;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-25-2015-13, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-25-2015-13, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-25-2015-13, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-25-2015-13, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-13.doc, RK-25-2015-13, př. 1, RK-25-2015-13, př. 2, RK-25-2015-13, př. 3, RK-25-2015-13, př. 4, RK-25-2015-13, př. 5, RK-25-2015-13, př. 6

14. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1516/25/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2015-14, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11096616 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště dle materiálu RK-25-2015-14, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-14.doc, RK-25-2015-14, př. 1, RK-25-2015-14, př. 2

15. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1517/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 290 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 290 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321  - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda o částku 1 308 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 1 598 000 Kč dle materiálu RK-25-2015-15, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2015-15, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-15.doc, RK-25-2015-15, př. 1, RK-25-2015-15, př. 2, RK-25-2015-15, př. 3

16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden červenec 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1518/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2015 dle materiálu RK-25-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. srpna 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-16.doc, RK-25-2015-16, př. 1

17. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR. V průběhu jednání přišel L. Joukl, odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1519/25/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v celkové výši 3 433 615 462,62 Kč dle materiálu RK-25-2015-17, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v celkové výši 238 971 521,04 Kč dle materiálu RK-25-2015-17, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-17.doc, RK-25-2015-17, př. 1, RK-25-2015-17, př. 2

18. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1520/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uhradit částku 1 119 292,45 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-25-2015-18, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Interní pavilon NM, související s vratkou části dotace ve výši 1 119 292,45 Kč dle materiálu RK-25-2015-18, př. 1.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-18.doc, RK-25-2015-18, př. 1, RK-25-2015-18, př. 2

19. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 a o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč za období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1521/25/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 2. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-25-2015-19, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-25-2015-19, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-19.doc, RK-25-2015-19, př. 1, RK-25-2015-19, př. 2

20. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Evropské literární setkání mládeže 2016
J. Fialová předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do projektu Evropské literární setkání mládeže 2016 a o uzavření smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1522/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-20.doc, RK-25-2015-20, př. 1, RK-25-2015-20, př. 2, RK-25-2015-20, př. 3

21. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0001 - O01316.0014 - Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina - navýšení původní dotace o finanční prostředky, které kraj obdržel od Českého olympijského výboru
J. Fialová předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1523/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0001-6 dle materiálu RK-25-2015-21, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace ID O01316.0007-14 dle materiálu RK-25-2015-21, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-21.doc, RK-25-2015-21, př. 1, RK-25-2015-21, př. 2, RK-25-2015-21, př. 3, RK-25-2015-21, př. 4, RK-25-2015-21, př. 5

22. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
J. Fialová podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1524/25/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 225 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 50255/2015 ze dne 21. 7. 2015 Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, se sídlem U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-22.doc, RK-25-2015-22, př. 1, RK-25-2015-22, př. 2

23. Projektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
J. Fialová upřesnila radě kraje návrh souhlasit s realizací projektového záměru dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1525/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-25-2015-23, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-23.doc, RK-25-2015-23, př. 1, RK-25-2015-23, př. 2, RK-25-2015-23, př. 3

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Telč, Štěpnická 111- změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1526/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Telč, Štěpnická 111, IČO 48461881, o částku 50 000 Kč na úhradu likvidace štěnic dle materiálu
 • RK-25-2015-24.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Dětského domova, Telč, Štěpnická 111
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-24.doc, RK-25-2015-24, př. 1

25. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout dar Nadačního fondu olympioniků regionu Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, IČO 02118424 ve výši 100 tis. Kč dle materiálu RK-25-2015-25, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-25.doc, RK-25-2015-25, př. 1, RK-25-2015-25, př. 2

26. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu, Speciálně pedagogické centrum a Praktickou školu Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1528/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dar Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 600 000 Kč dle materiálu RK-25-2015-26, př. 1;
 • uložit odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Pedagogicko-psychologické poradně, Speciálně pedagogickému centru a Praktické škole Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 ve výši 600 000 Kč dle materiálu RK-25-2015-26;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 600 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně, Speciálně pedagogickému centru a Praktické škole Žďár nad Sázavou, IČO 70832510 dle materiálu RK-25-2015-26;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3146 Zařízení výchovného poradenství, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 600 000 Kč při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 600 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
termín: říjen 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-26.doc, RK-25-2015-26, př. 1

27. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1529/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-25-2015-27, př. 1, RK-25-2015-27, př. 2, RK-25-2015-27, př. 3, RK-25-2015-27, př. 4, RK-25-2015-27, př. 5 a RK-25-2015-27, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-27.doc, RK-25-2015-27, př. 1, RK-25-2015-27, př. 2, RK-25-2015-27, př. 3, RK-25-2015-27, př. 4, RK-25-2015-27, př. 5, RK-25-2015-27, př. 6

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1530/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 234 569 Kč dle materiálu RK-25-2015-28, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-25-2015-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-28.doc, RK-25-2015-28, př. 1

29. Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2015 dle materiálu RK-25-2015-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-29.doc, RK-25-2015-29, př. 1

30. Změna v dokumentaci projektu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o změnách v projektové dokumentaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1532/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o změnách v projektové dokumentaci projektu Badatelská centra pro přírodní vědy; CZ.1.11/3.4.00/42.01653 dle materiálu RK-25-2015-30, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-30.doc, RK-25-2015-30, př. 1

31. Darování Roto stavebnic z Vysočiny žákyním a žákům 1. ročníků základních škola na území Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
darovat:
 • 1 ks Roto stavebnice z Vysočiny každé žákyni a žákovi 1. ročníku základních škol na území Kraje Vysočina, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2015-31, př. 1;
 • základním školám na území Kraje Vysočina uvedeným v materiálu RK-25-2015-31, př. 3 stavebnice včetně metodických listů v počtu dle materiálu RK-25-2015-31, př. 3, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2015-31, př. 2;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit distribuci stavebnic a podpisy darovacích smluv.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-31.doc, RK-25-2015-31, př. 1, RK-25-2015-31, př. 2, RK-25-2015-31, př. 3

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1534/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 584 778,02 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 584 778,02 Kč na realizaci projektu „Učitel - mentor“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-32.doc

33. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1535/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 3 865 000 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu RK-25-2015-33, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2015-33, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí, které nesplnily podmínky stanovené „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015“ dle mat. RK-25-2015-33, př. 5.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-33.doc, RK-25-2015-33, př. 1, RK-25-2015-33, př. 2, RK-25-2015-33, př. 3, RK-25-2015-33, př. 4, RK-25-2015-33, př. 5

34. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2015 - návrh na poskytnutí dotací
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1536/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. 1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. 2;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 dle materiálu RK-25-2015-34, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. ;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-34, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 dle materiálu RK-25-2015-34, př. 6.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-34.doc, RK-25-2015-34, př. 1, RK-25-2015-34, př. 2, RK-25-2015-34, př. 3, RK-25-2015-34, př. 4, RK-25-2015-34, př. 5, RK-25-2015-34, př. 6

83. Vyslovení podpory projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vyslovit podporu projektu vybudování Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1537/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyjádřit vůli Kraje Vysočina k aktivní podpoře projektu Národního olympijského centra v Novém Městě na Moravě s možností vybudování rychlobruslařské haly navazující na areál Vysočina arény. V případě získání státní dotace na výstavbu centra je kraj ochoten poskytnout dotaci do výše 4 násobku podpory Nového Města na Moravě za podmínky, že budou státem zajištěny investiční a provozní prostředky na provozování výše uvedeného centra.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-83.doc

84. Žádost HZS Kraje Vysočina o změnu smlouvy o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina dodatek smlouvy
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s HZS Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1538/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít s HZS Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 17. 2. 2015 dle materiálu RK-25-2015-84, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-84.doc, RK-25-2015-84, př. 1, RK-25-2015-84, př. 2, RK-25-2015-84, př. 3

81. Projekt Bezpečně do školy i do přírody poskytnutí daru
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení návrh poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje partnerskému regionu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1539/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce Užhorodské specializované škole I-III stupně ą3 dle materiálu RK-25-2015-81, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-81.doc, RK-25-2015-81, př. 1

85. Společné prohlášení „Sousedský dialog 2030“
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu společného prohlášení „Sousedský dialog 2030“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1540/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu společného prohlášení „Sousedský dialog 2030“ dle materiálu RK-25-2015-85.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-85.doc, RK-25-2015-85, př. 1

35. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1541/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvu za účelem zřízení a provozování základního Family Pointu v Pelhřimově dle materiálu RK-25-2015-35, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-35.doc, RK-25-2015-35, př. 1

36. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 5. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1542/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 14 039 457,77 Kč určenou na financování projektu „Transformace ÚSP Křižanov I.“;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o převod do Fondu strategických rezerv ve výši přijaté dotace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-36.doc

37. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu projektů prorodinné a seniorské politiky obcí na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1543/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 dle materiálu RK-25-2015-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-37.doc, RK-25-2015-37, př. 1

38. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace - osobní automobil
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1544/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku osobní auto Ford transit, 300S, inventární číslo HIM22/104, rok pořízení 2003, pořizovací cena 722 000,- Kč, zůstatková cena k 1. 8. 2015 je 0,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-38.doc

39. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1545/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-25-2015-39, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-25-2015-39, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2015-39, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-39.doc, RK-25-2015-39, př. 1, RK-25-2015-39, př. 2, RK-25-2015-39, př. 3

40. Změna zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1546/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2015-40, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené organizace
termín: 1. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-40.doc, RK-25-2015-40, př. 1

41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Rovnost na Vysočině - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1547/25/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 640 Kč dle materiálů RK-25-2015-41, př. 1, RK-25-2015-41, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - zvláštní účet Rovnost na Vysočině související s odvodem finančních prostředků v celkové výši 2 640 Kč určených na úhradu platebního výměru č.176/2015 a platebního výměru 177/2015 na odvod za porušení rozpočtové kázně.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 25. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-41.doc, RK-25-2015-41, př. 1, RK-25-2015-41, př. 2

42. Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s plánem čerpání fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1548/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
plán čerpání fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, pro rok 2015 dle materiálu RK-25-2015-42, př. 1;
ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje návrh finančního plánu na rok 2015 za Domov Kamélii Křižanov, příspěvkovou organizaci, do konce září 2015.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-42.doc, RK-25-2015-42, př. 1

43. Schválení monitorovací zprávy č. 4 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1549/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-25-2015-43, př. 1 a RK-25-2015-43, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2015-43, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-43.doc, RK-25-2015-43, př. 1, RK-25-2015-43, př. 2

44. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1550/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 14 799 012,60 Kč na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. , včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-44.doc, RK-25-2015-44, př. 1, RK-25-2015-44, př. 2

45. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovala radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 9. 2015. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1551/25/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 9. 2015, dle materiálu RK-25-2015-45, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-45.doc, RK-25-2015-45, př. 1, RK-25-2015-45, př. 2

46. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1552/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 dle materiálu RK-25-2015-46, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/150 Babice - Okrouhlice, část 2 nabídku podanou dodavatelem HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, IČO: 46678468, v souladu s materiálem RK-25-2015-46, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-46.doc, RK-25-2015-46, př. 1

47. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Provedení diagnostiky vozovky georadarem a deflektrometrem včetně zaměření laserscanerem
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky shora uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky Provedení diagnostiky vozovky georadarem a deflektrometrem včetně zaměření laserscanerem dle materiálu RK-25-2015-47, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku pro všechny části veřejné zakázky Provedení diagnostiky vozovky georadarem a deflektrometrem včetně zaměření laserscanerem nabídku podanou dodavatelem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČO: 44994575, v souladu s materiálem RK-25-2015-47, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-47.doc, RK-25-2015-47, př. 1

K bodům 48 - 55, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

48. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/402 Třešť - ul. Fritzova
Usnesení 1554/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu RK-25-2015-48, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-48.doc, RK-25-2015-48, př. 1

49. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523
Usnesení 1555/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyhovět žádosti dle materiálu RK-25-2015-49, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-49.doc, RK-25-2015-49, př. 1, RK-25-2015-49, př. 2

50. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově - osvětlení
Usnesení 1556/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00842.0002 dle materiálu RK-25-2015-50, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-50.doc, RK-25-2015-50, př. 1, RK-25-2015-50, př. 2, RK-25-2015-50, př. 3

51. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1557/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uhradit částku 8 213,33 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-25-2015-51, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Zašovice - Okříšky, související s vratkou části dotace ve výši 8 213,33 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-25-2015-51, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-51.doc, RK-25-2015-51, př. 1

52. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní sankce za nedodržení lhůty předání díla akce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 .
Usnesení 1558/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709 dle materiálu RK-25-2015-52, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-52.doc, RK-25-2015-52, př. 1

53. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1559/25/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na změnu rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 dle přílohy materiálu RK-25-2015-53, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-53.doc, RK-25-2015-53, př. 1, RK-25-2015-53, př. 2

54. Změna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2015
Usnesení 1560/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-25-2015-54, př. 2.
odpovědnost: ředitel KSÚSV, ODSH
termín: průběžně do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-54.doc, RK-25-2015-54, př. 1, RK-25-2015-54, př. 2

55. Nakládání s dlažebními kostkami
Usnesení 1561/25/2015/RK
Rada kraje
stanovuje
následující ceny pro odprodej použitých dlažebních kostek:
 • Prodej dlažebních kostek pro použití v rámci rekonstrukce silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina 1 tuna za 400,- Kč;
 • Prodej dlažebních kostek pro obec s prací KSÚSV - 1 tuna za 1000,- Kč + práce dle kalkulace;
 • Prodej dlažebních kostek pro obce bez práce - 1 tuna za 1800,- Kč (na komunikace v obci);
 • Prodej dlažebních kostek na prodej dle žádostí (nemá zájem ani obec ani KSÚSV) 1 tuna za 2400,-Kč.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-55.doc, RK-25-2015-55, př. 1

56. Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí o uzavření dohody o zrušení věcného břemene v k. ú. Třebíč. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli projednat tento materiál na příštím zasedání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-56.doc, RK-25-2015-56, př. 1, RK-25-2015-56, př. 1a

K bodům 57 - 71, 86, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

57. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1562/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2015-57, př. 1 a RK-25-2015-57, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-57.doc, RK-25-2015-57, př. 1, RK-25-2015-57, př. 2

58. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1563/25/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2015-58, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-25-2015-58, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-25-2015-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-58.doc, RK-25-2015-58, př. 1

59. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1564/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1870/22 o výměře 27 m2, par. č. 1870/24 o výměře 1 m2, par. č. 1870/26 o výměře 4 m2, par. č. 1870/27 o výměře 2 m2, par. č. 1870/29 o výměře 44 m2, par. č. 2376/1 o výměře 8 295 m2,  par. č. 2376/20 o výměře 7 m2, par. č. 2376/22 o výměře 6 m2, par. č. 2376/24 o výměře 87 m2, par. č. 2376/29 o výměře 11 m2 a par. č. 2376/31 o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina,
 • rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3191/50 o výměře 72 m2 a par. č. par. č. 3191/51 o výměře 13 m2 oddělené geometrickým plánem č. 7281-306/2014 z pozemku par. č. 3191/29 a pozemky par. č. 3191/52 o výměře 1 185 m2 a par. č. par. č. 3191/53 o výměře 816 m2 oddělené geometrickým plánem č. 7281-306/2014 z pozemku par. č. 3191/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-59.doc, RK-25-2015-59, př. 1, RK-25-2015-59, př. 1a

60. Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
Usnesení 1565/25/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-60.doc, RK-25-2015-60, př. 1, RK-25-2015-60, př. 1a

61. Změna usnesení 0272/04/2013/ZK
Usnesení 1566/25/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-61.doc, RK-25-2015-61, př. 1

62. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1567/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-25-2015-62, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-62.doc, RK-25-2015-62, př. 1

63. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1568/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu RK-25-2015-63, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-63.doc, RK-25-2015-63, př. 1

64. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 1569/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2015-64, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový,
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-64.doc, RK-25-2015-64, př. 1

65. Změna usnesení 0299/04/2015/ZK
Usnesení 1570/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0299/04/2015/ZK tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1869/9 vodní plocha, tok přirozený o výměře 1813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1868/9 vodní plocha, tok přirozený o výměře 1813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.“
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-65.doc

66. Nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 1571/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky dle materiálu RK-25-2015-66, př. 1 za kupní cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-66.doc, RK-25-2015-66, př. 1, RK-25-2015-66, př. 2

67. Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.
Usnesení 1572/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • ukončit platnost Smlouvy uzavřené se společností Aon Central and Eastern Europe a. s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 832/19, IČO: 47123672 uzavřené na správu pojištění Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací, výpovědí podanou v termínu nejpozději do 30. 9. 2015;
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli dle materiálu RK-25-2015-67, př. 1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina neprodleně uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli, v rozsahu materiálu RK-25-2015-67, př. 1, poskytnout nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový, OddPKŽÚ
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-67.doc, RK-25-2015-67, př. 1

68. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Pošná po dokončení stavby III/1296 Pošná - opěrná zeď
Usnesení 1573/25/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-68.doc, RK-25-2015-68, př. 1, RK-25-2015-68, př. 2

69. Změna usnesení 0318/04/2015/ZK
Usnesení 1574/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0318/04/2015/ZK  tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 3777/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 3777/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob nebo výdělečných aktivit, jejichž zisk bude použit na spolufinancování nevýdělečných činností a služeb provozovaných obdarovaným,
 • zřídit předkupní právo k pozemkům par. č. 3777/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, a to za cenu 1 Kč“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-69.doc

70. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 1575/25/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-70.doc, RK-25-2015-70, př. 1, RK-25-2015-70, př. 2

71. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1576/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálů RK-25-2015-71, př. 1RK-25-2015-71, př. 2 za kupní ceny ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-71.doc, RK-25-2015-71, př. 1, RK-25-2015-71, př. 2

86. Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby „Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici“
Usnesení 1577/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného, Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu, na straně budoucího povinného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450 na straně stavebníka, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu RK-25-2015-86, př. 1, v rámci stavební akce „Oprava opevnění vodoteče pod mostem ev. č. 34719-2 v Lučici“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-86.doc, RK-25-2015-86, př. 1, RK-25-2015-86, př. 2, RK-25-2015-86, př. 2a, RK-25-2015-86, př. 2b

72. Dotace pro město Jemnice na zaměření části budovy zámku v Jemnici - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout městu Jemnice dotaci na zpracování digitálního zaměření stávajícího stavu části budovy zámku v Jemnici. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1578/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout městu Jemnice dotaci ve výši 150 000 Kč na zaměření části budovy zámku v Jemnici dle materiálu RK-25-2015-72, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2015-72, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-72.doc, RK-25-2015-72, př. 1, RK-25-2015-72, př. 2, RK-25-2015-72, př. 3

73. Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1579/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava dle materiálu RK-25-2015-73, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-73.doc, RK-25-2015-73, př. 1

74. Projekt Biodiverzita PP Hajnice
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh schválit záměr projektu Biodiverzita PP Hajnice. Projednávání se zúčastnili P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1580/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr projektu Biodiverzita PP Hajnice dle materiálu RK-25-2015-74, př. 1;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Biodiverzita PP Hajnice s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, OZPZ
termín: 14. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-74.doc, RK-25-2015-74, př. 1

K bodům, 75, 76, 78, 80, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

75. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 7. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 1581/25/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 16 291 568,30 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-75.doc

76. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 1582/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 6 087 775 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-76.doc

78. Licenční a podlicenční smlouva v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Usnesení 1583/25/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-78.doc, RK-25-2015-78, př. 1, RK-25-2015-78, př. 2

80. Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání závěrečné monitorovací zprávy
Usnesení 1584/25/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v závěrečné monitorovací zprávě projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-25-2015-80, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2015-80, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-80.doc, RK-25-2015-80, př. 1

77. Regionální akční plán Kraje Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1585/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2015-77, př. 1. včetně jeho příloh, které jsou obsahem materiálů RK-25-2015-77, př. 2 a RK-25-2015-77, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-77.doc, RK-25-2015-77, př. 1, RK-25-2015-77, př. 2, RK-25-2015-77, př. 3, RK-25-2015-77, př. 4

79. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnout dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny obcím pro rok 2015.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1586/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-25-2015-79, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-25-2015-79, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-25-2015-79, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-79.doc, RK-25-2015-79, př. 1, RK-25-2015-79, př. 2

82. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o vrácení části dotace a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1587/25/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uhradit část dotace dle materiálu RK-25-2015-82, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče, související s vratkou části dotace ve výši 5 714 778,64 Kč dle materiálu RK-25-2015-82, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2015-82.doc, RK-25-2015-82, př. 1

87. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 9. 2015, ve 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2015 dne 25. 8. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 26. 8. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz